Държавни помощи за нотифициране

 • 21.10.2019 г. - Указания за схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове” - проект - отвори документа 136.0 KB
 • 24.09.2019 г. - „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)” - проект. - отвори документа 45.09 KB
 • 10.05.2019 - Указания за схема на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните - проект - отвори документа 71.57 KB
 • 10.04.2019 г. - Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ - отвори документа 55.58 KB
 • 22.03.2019 г. - УКАЗАНИЯ ЗА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“ - Проект - отвори документа 50.77 KB
 • 18.02.2019 г. - У К А З А Н И Я З А С Х Е М А З А Д Ъ Р Ж А В Н А П О М О Щ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове” - Проект - отвори документа 415.62 KB
 • 14.11.2018 г. - Схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко” - ПРОЕКТ - отвори документа 414.23 KB
 • 05.10.2018 г. - „ПОМОЩ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СТОПАНСТВА В СЕКТОР „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ ПО СТАНДАРТА GLOBALG.A.P.“ - проект - отвори документа 110.5 KB
 • 09.03.2018 г. - „Указания за схема на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните“- проект - отвори документа 198.0 KB
 • 22.11.2017 - „Индивидуална схема за държавна помощ (помощ ad hoc) за компенсиране на щета, причинена от неблагоприятно климатично събитие (градушка), което може да бъде приравнено на природно бедствие, в полза на „ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ II” ЕООД - проект. - отвори документа 93.0 KB
 • 18.07.2017 г. - „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете ” – 2018-2022 - проект. - отвори документа 182.0 KB
 • 10.07.2017 г. - „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците ” – 2018-2022 - проект - отвори документа 243.5 KB
 • 13.12.2016 г. „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците ” – 2018-2022 - проект - отвори документа 172.5 KB
 • "Помощ за участие в изложения" за периода 2017-2020 г. - Проект - отвори документа 84.0 KB
 • 11.08.2016 - ”Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни” - проект - отвори документа 104.0 KB
 • 29.01.2016 г. - „Помощ за участие в изложения” – проект. - отвори документа 84.0 KB
 • 01.11.2015 - “Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период” – проект - отвори документа 87.0 KB
 • "Държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени в резултат на неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия" - проект - отвори документа 111.0 KB
 • 07.07.2015 г. - Държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени в резултат на неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия - проект. - отвори документа 111.0 KB
 • 23.06.2015 г. - Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните - проект. - отвори документа 140.5 KB
 • 13.05.2015 - Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)” - проект - отвори документа 96.5 KB
 • 08.05.2015 г. "Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните" - отвори документа 203.0 KB
 • 04.05.2015 - „Помощ за участие в изложения” - проект - отвори документа 84.5 KB
 • Проект на схема за държавна помощ - „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни” - отвори документа 134.5 KB
 • 13.05.2015 г. “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)” - проект - отвори документа 91.0 KB
 • 19.03.2015 г. - “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)” - проект - отвори документа 93.0 KB
 • 16.03.2015 г. - „Помощ за участие в киноложки изложби” - проект - отвори документа 92.0 KB
 • 19.02.2015 г. „Помощ за участие на производители в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал” - проект - отвори документа 106.5 KB
 • 13.02.2015 г. - „Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия” - проект - отвори документа 130.0 KB
 • 09.02.2015 г. - Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция - проект - отвори документа 113.5 KB
 • 28.01.2015 г. - Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период - отвори документа 97.5 KB
 • Помощ за участие в изложениe (Българско овчарско куче) - отвори документа 74.0 KB
 • Помощ за участие в изложения за промотиране на зеленчуци - отвори документа 68.0 KB
 • „Помощ за участие в изложения по овцевъдство – Регионално изложение по овцевъдство гр. Русе и Регионално изложение по овцевъдство гр. Стара Загора” - ПРОЕКТ - отвори документа 71.0 KB
 • „Помощ за участие в изложение по овцевъдство – Есенно изложение на Бели и Вакли маришки овце” - ПРОЕКТ - отвори документа 71.0 KB
 • „Помощ за участие в Национален събор за опазване на автохтонни породи животни” - ПРОЕКТ - отвори документа 71.5 KB
 • Помощ за участие в изложения за промотиране на плодове и зеленчуци - отвори документа 64.5 KB
 • Помощ за участие в изложения на коне - отвори документа 71.5 KB
 • „Помощ за участие в Национално говедовъдно изложение – гр. Сливен” - отвори документа 91.0 KB
 • „Помощ за участие в Национално изложение по млечно говедовъдство – Черношарена порода в гр. Сливен” - отвори документа 72.0 KB
 • „Помощ за участие в киноложки изложби”- проект - отвори документа 70.0 KB
 • Помощ за участие в изложения за промотиране на зеленчуци" – проект - отвори документа 63.0 KB
 • Държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски производители за напълно пропаднали площи в следствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия – проект - отвори документа 76.0 KB
 • 14. 11. 2013 г. - Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период - Проект - отвори документа 88.0 KB
 • Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво – проект - отвори документа 66.0 KB
 • Помощ за участие в изложения за промотиране на плодове - проект - отвори документа 62.0 KB
 • Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)” – проект - отвори документа 348.46 KB
 • Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните– проект - отвори документа 495.69 KB
 • "Помощ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на българско овчарско куче" - проект - отвори документа 81.5 KB
 • УКАЗАНИЯ ЗА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ДОБРОВОЛНО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПТИЦИТЕ ” - отвори документа 212.5 KB
 • „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” – проект - отвори документа 184.5 KB
 • Схема на държавна помощ за инвестиции свързани с директните доставки на суровини и храни от животински произход - отвори документа 112.0 KB
 • „Помощ за участие в изложения на коне – национални изложения – гр. Разлог, гр. София, гр. Перник, гр. Смолян, гр. Балчик и гр. Пазарджик” – проект - отвори документа 80.5 KB
 • „Помощ за участие в изложениe по овцевъдство - порода Ил дьо Франс - регионални изложения гр. Русе и гр. Стара Загора и отпечатване на каталог и наръчници” – проект - отвори документа 73.0 KB
 • „Помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена”– проект - отвори документа 68.0 KB
 • Помощ за участие в изложениe по овцевъдство–Национален събор на овцевъдите в България в гр. Лясковец – проект - отвори документа 69.0 KB

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
1 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“;
7 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по помощ de minimis за пчеларите;
7 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине (прием трети транш угоени прасета);
14 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”;
15 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“;
18 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по помощ de minimis за пчеларите;
18 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине (прием трети транш угоени прасета);
31 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”;

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две