Грешки и автоматични проверки Кампания 2017

ВЪЗМОЖНИ ГРЕШКИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ПO ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

 

За всеки бенефициент – при подаване на заявлението, въз основа на наличните данни към момента на въвеждането им в ИСАК, системата ще направи проверки и ще излезе документ преди разпечатването на заявлението. Това са предварителни проверки, които се правят при подаване на заявлението за подпомагане – т.нар. автоматични проверки, които са част от заявлението през последните години, но нямат характер на административни проверки. Извършват се единствено с цел информираност на кандидата.

Резултатите от тези проверки се разпечатват отделно и се дава възможност всеки кандидат да се запознае с тях и да отстрани тези от тях, които смята, че действително са грешки, а не негово изрично решение. От изключителна важност е земеделският стопанин да се запознае подробно със съдържанието на заявлението, което подписва. Много съществено е да не пропусне да заяви участие по всички схеми, за които отговаря на условията за подпомагане. Ако е пропуснато да се заяви участие по някоя от схемите след това по нея няма да му бъде отпусната субсидия. Затова е препоръчително земеделският стопанин да обърне изключително внимание на частта от заявлението, в която отбелязва схемите, за които кандидатства за подпомагане.

Сред най-често допусканите грешки от кандидатите по директните плащания са:

- Декларирани са площи, за които няма регистрирано правно основание за ползване;

- Заявена е схема за подпомагане на площ, без да са заявени парцели към нея;

- Не е спазено изискването за минимална площ за стопанството по схема;

- Деклариране за подпомагане на култури, които не отговарят на условията за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания;

- Декларирани за подпомагане са парцел/и с култура подходяща по схема/мярка за подпомагане по директни плащания, но не е заявена съответната схема/мярка;

- Заявена е схема за животни, но няма заявени животни;

- Стопанството на кандидата, заявено по схемите за подпомагне за животни по директни плащания, не отговаря на условията за подпомагане по схемите и мерките за подпомагане;

- Декларират се животни, които не отговарят на условията за подпомагане на допустимо животно по съответната схема/мярка.

ВАЖНО!

Кандидатите, заявили някоя от следните схеми: Схема за млади земеделски стопани (МЗС), Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК), Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-мляко), Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК) (за животните с направление „мляко“), Биволи, схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, както и схемата за специално плащане за Памук, следва задължително да се запознаят с изискванията за предоставяне на субсидия по съответната схема по отношение сроковете и изискванията за предоставяне на допълнителни документи, съгласно разпоредбите в Наредба № 3 от 17.02.2015г., за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания;


За кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за животни с направление „мляко“:

 

Документите за доказване на реализирано мляко трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври 2016 г. до 30 септември 2017 г. и се представят в срок от 5 до 30 октомври 2017 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА  по постоянен адрес на кандидата-физическо лице или адрес на управление на кандидата-юридическо лице или едноличен търговец лично от земеделските стопани или чрез техен представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.


За кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци:


Освен подаването на заявление за подпомагане за Кампания 2017 в периода 1 до 31 януари 2018 г. кандидатите следва да представят и декларация по образец за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“-РА, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“. Представените документи ще бъдат изпращани за проверка в НАП.

Документите, които ще се използват за доказване на минимални добиви от плодове и зеленчуци  за Кампания 2017 трябва да са издадени в периода 1 фев. 2017г. - 31 януари 2018 г.

За кандидатите по Схема за млади земеделски стопани (МЗС)

Кандидатите, които завяват за първи път през 2017 г. участие по схемата трябва да предоставят до 1 декември  2017 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ документ за придобити професионални умения и познания.

За кандидатите по Схемата за специално плащане за памук (Памук)

Земеделските стопани трябва да предоставят:

1. сертификат, издаден при условията и по ред, определен от Закона за посевния и посадъчния материал, за сортовете, вписани в Сортовата листа на Република България или документ/етикет, издаден от съответната служба на държавата-членка, за сортовете вписани в Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз – при подаване на заявлението за подпомагане;

2. сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция от културата памук, а когато са производители и преработватели едновременно, могат да предоставят и складови разписки до 1 декември на годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“-РА по  постоянен адрес на кандидата - физическо лице или адрес на управление на кандидата - юридическо лице или едноличен търговец.


Кандидатите, заявили някоя от следните схеми: Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ), Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-месо) и Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози майки под селекционен контрол (ДПЖСК) (за животните с направление „месо“), следва задължително да се запознаят с изискванията за предоставяне на субсидия по съответната схема по отношение сроковете и изискванията за доказване на приплоди в стопанството, съгласно разпоредбите в Наредба № 3 от 17.02.2015г., за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

 

В стопанството на кандидатите трябва да са регистрирани новородени животни в периода от 1 октомври 2016 г. до 30 септември 2017 г


Новородените животни трябва да са регистрирани в същия срок и в БАБХ.

 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
1 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“;
7 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по помощ de minimis за пчеларите;
7 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине (прием трети транш угоени прасета);
14 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”;
15 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“;
18 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по помощ de minimis за пчеларите;
18 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине (прием трети транш угоени прасета);
31 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”;

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две