Кампания 2018

 • Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019г., с която се одобрява окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2018 - отвори документа 212.89 KB
 • ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ПО СХЕМИТЕ И МЕРКИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ - КАМПАНИЯ 2018 - отвори документа 17.4 KB
 • Заповед РД 46-504 от 12.12.2018г., с която се одобрява проект на специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за Кампания 2018 - отвори документа 247.85 KB
 • Заповед № РД 09-1085 от 12.12.2018г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за биволи за Кампания 2018 - отвори документа 189.74 KB
 • Заповед № РД 09-1083 от 12.12.2018г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-мляко) за Кампания 2018 - отвори документа 189.44 KB
 • Заповед № РД 09-1082 от 12.12.2018г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК) за Кампания 2018 - отвори документа 189.41 KB
 • Заповед № РД 09-1081 от 12.12.2018г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-месо) за Кампания 2018 - отвори документа 189.56 KB
 • Заповед № РД 09-1080 от 12.12.2018г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ) за Кампания 2018 - отвори документа 188.93 KB
 • Заповед № РД 09-1084 от 12.12.2018г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК) за Кампания 2018 - отвори документа 188.54 KB
 • Заповед № 03-РД/4388 # 2 от 10.12.2018 г., с която се изменят т. III и т. IV от заповед 03-РД/4388 от 26.10.2018 г. - отвори документа 65.23 KB
 • Електронен опис по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци - кампания 2018 - отвори документа 25.69 KB
 • Инструкция за попълване на описа към декларацията по чл.32, ал.1 от Наредба № 3 от 17.02.2015г. - отвори документа 17.72 KB
 • Заповед за определяне размера на плащане на едно допустимо за подпомагане животно по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10-49 животни) за кампания 2018 - отвори документа 189.56 KB
 • Заповед за определяне на размера на плащане за едно допустимо за подпомагане животно по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5-9 животни) за кампания 2018 - отвори документа 189.63 KB
 • Заповед № РД 09-994 от 07.11.2018г. за определяне размера на плащането на едно допустимо животно по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързани с производството за Кампания 2018 - отвори документа 189.93 KB
 • Заповед № 03-РД/4338 от 26.10.2018 г. за зареждане на данни и осигуяране на достъп до електронната "Система за въвеждане на данни от външни институции" за кампания 2018 - отвори документа 201.18 KB
 • Заповед № РД 09-952 от 26.10.2018г. за определяне размера на плащането на едно допустимо животно по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързани с производството за Кампания 2018 - отвори документа 190.99 KB
 • Инструкция за попълване на описа на реализирано мляко и млечни продукти - отвори документа 813.9 KB
 • Образец на електронен опис на документите за реализация на мляко и/или млечни за юридически лица – за изтегляне - отвори документа 317.09 KB
 • Образец на електронен опис на документите за реализация на мляко и/или млечни за физически лица – за изтегляне - отвори документа 310.72 KB
 • Образец на електронен опис на документите за реализация на мляко и/или млечни за еднолични търговци – за изтегляне - отвори документа 308.92 KB
 • Заповед № 09-192 от 28.02.2018 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за кампания 2018 относно мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - отвори документа 224.25 KB

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
11 март 2019 г.
Започва прием на заявления по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от семейство Телени червеи (Elateridae)“.
18 март 2019 г.
апочва прием на заявления по Схема за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“.
18 март 2019 г.
Започва прием на заявления по Схема за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства в резултат на природни бедствия.
18 март 2019 г.
Започва прием на заявления за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”.
18 март 2019 г.
Започва приемът на заявления по Схема „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ през 2019 г.
18 март 2019 г.
Започва приемът на заявления по Схема „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ през 2019 г.
29 март 2019 г.
Приключва приемът на заявления по Схема за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства в резултат на природни бедствия.
29 март 2019 г.
Приключва приемът на заявления по Схема „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ през 2019 г.
29 март 2019 г.
Приключва приемът на заявления по Схема „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ през 2019 г.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две