Схеми и мерки

 • Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
 • Схема за преразпределително плащане (СПП)
 • Селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания) (ЗДП)
 • Схема за млади земеделски стопани (МЗС)
 • Схема за дребни земеделски стопани (ДЗС)
 • Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП)
 • Схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ)
 • Схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1)
 • Схема за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3)
 • Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМК)
 • Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СКЮ)
 • Схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК)
 • Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки (ДПЖ)
 • Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол (ДЖСК)
 • Схема за обвързано подпомагане за биволи (Биволи)
 • Схема за обвързано подпомагане за плодове (СП)
 • Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (СЗ)
 • Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци - оранжерийно производство (СЗO)
 • Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)
 • Специално плащане за памук (Памук)
 • Мярка 10 - „Агроекология и климат”
 • Мярка 11 - „Биологично земеделие”
 • Мярка 214 - „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013
 • Мярка 12 - „Плащания за Натура 2000 и рамковата директива за водите”
 • Мярка 13 - „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
8 февруари 2017 г.
Започва прием по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период
28 февруари 2017 г.
Приключва приемът на заявления за отсрочване на кредити на птицевъди, свиневъди и животновъди за закупуване на фураж

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две