Директни плащания 2014-2020 - Приложимо национално законодателство

 • Hаредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ - отвори документа 161.41 KB
 • Hаредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания - отвори документа 357.95 KB
 • Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. - отвори документа 389.17 KB
 • Приложение към Заповед РД 09-83/24.02.2016 г. - МЕТОДИКА за намаляване и отказване на плащания по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020 - отвори документа 3.45 MB
 • Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. в сила от 4.08.2015 г. - отвори документа 1023.59 KB
 • Наредба № 5 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. - отвори документа 423.47 KB
 • Наредба № 6 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. - отвори документа 156.42 KB
 • Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол - отвори документа 200.74 KB
 • Закон за подпомагане подпомагане на земеделските производители - отвори документа 319.51 KB
 • Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 – агроекологични плащания от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., в сила от 20.10.2015 г. - отвори документа 783.66 KB
 • Заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-909 от 08.12.2015 г. за промяна на методика за намаляване и отказване на агроекологичните плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания - отвори документа 1.73 MB
 • НАРЕДБА № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани - отвори документа 535.06 KB
 • НОМЕНКЛАТУРА НА КУЛТУРИ ПО СХЕМИТЕ ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА КАМПАНИЯ 2015 - отвори документа 223.79 KB
 • НОМЕНКЛАТУРА НА КУЛТУРИТЕ ЗА КАМПАНИЯ 2015 - отвори документа 314.96 KB
 • НАРЕДБА № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания - отвори документа 6.61 MB
 • НАРЕДБА № 19 от 12.10.2015 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ - отвори документа 151.26 KB
 • Приложение към заповед № РД 09-118/11.03.2016г. - Методика за намаляване и отказване на агроекологични плащания по мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. - отвори документа 3.4 MB

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две