Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Иванка Багдатова: През февруари догодина стартира приемът на проекти за инвестиции във винарските изби

   - Г-жо Багдатова, какви са резултатите от приключилата вече Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор? 

    -  Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор за периода 2014 – 2018 завърши с рекордна стойност на изплатените средства за изминалите четири години. Общо 280 лозари са модернизирали масивите си по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя”. От предвидения бюджет за тази финансова година, в размер на над 50 млн. лв., са усвоени над 46 млн. лв., което прави усвояемост от 91,38%. Мярката е изключително атрактивна за винопроизводителите, защото чрез нея те повишават своята конкурентоспособност. Получават финансиране за инвестиции, свързани със засаждане на нови винени сортове, подобряване на методите и технологиите за управление на лозарското стопанство, изграждане на противоерозионни съоръжения и др. Дейността, по която бяха одобрени най-голям брой проекти за тази година – 75, е презасаждане без промяна на местонахождението. Лозарите заявиха голям интерес и към хидромелиоративните съоръжения и по-точно към изграждане на системи за капково напояване, по която са одобрени 74 проекта. Подписани бяха и 14 проекта за противоерозионни съоръжения, по които бяха изплатени над 5, 3 млн. лева.

 

   - Кога ще стартира новата програма, която в сектора очакват с нетърпение и какви са мерките, по които ще се предоставя финансова помощ?

     - Приемите по новата Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за 2019-2023 г. ще започнат от следващата година. В нея са предвидени четири мерки – „Популяризиране в трети държави“, „Преструктуриране и конверсия на лозя“, „Инвестиции“ и „Застраховане на продукцията“. Общият бюджет на програмата за петгодишния й период на действие е близо 262 млн. лв. (133, 810 млн. евро). Мерките „Популяризиране в трети държави“ и „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се прилагаха успешно и в рамките на старата програма. През 2019 г. за първата мярка е предвиден бюджет от 3,6 млн. лева, а за втората – 21,8 млн. лева. Новите мерки в програмата са две – „Инвестиции“, с бюджет за 2019 от 16,6 млн. лева и „Застраховане на продукцията“, която разполага с бюджет от 2 млн. лева. Те са заложени не само с цел модернизиране и повишаване на конкурентоспособността на сектора, но и за подобряване на процеса на управление на риска. Индикативните дати за прием по познатите мерки от предходния програмен период „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и „Популяризиране в трети държави“ ще бъдат през януари 2019 г. По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ предстои преакредитация. Приемът по новите мерки „Инвестиции в предприятията“ и „Застраховане на реколтата“ се очаква съответно през месеците февруари и май. Те подлежат на акредитация, която е необходима за правилното им изпълнение. Мярката „Инвестиции“ има за цел да подобри общите резултати на винарските предприятията и адаптирането им към изискванията на пазара. И не на последно място – да повишаване на тяхната конкурентоспособност. С оглед постигането на тази цел са предвидени дейности, насочени към изпълнението на инвестиции за подобряване на материални и нематериални активи. Сред тях е и изграждане на съоръжения за преработка и инфраструктура в избите. Основната цел на другата нова мярка – “Застраховане на реколтата“ е запазването на доходите на производителите на грозде при загуби в продукцията, свързани с природни бедствия, неблагоприятни климатични условия, болести или нашествия от вредители.

 

   -  Интерес представлява също така въпросът как ще се прехвърлят бюджетите от мярка в мярка?

    -  Бюджетите от мярка в мярка ще се прехвърлят както досега, максимум два пъти на финансова година със задължителната комуникация към ЕК. Тя се осъществява регулярно на 1 март и 30 юни. Прехвърлянето става след решение на Постоянната работна група за решаване на въпроси, свързани с прилагането на Национална програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор 2019 – 2023 година и е създадена със заповед на министъра на земеделието. За да се стартира прехвърляне на бюджет от мярка в мярка е необходимо първо да се отвори прием по мерките и те да заработят, за да се анализира ситуацията дали прогнозите съответстват на действителното изпълнение.

 

    -  Има ли възможност авансово да се предоставя финансовата помощ?

    - Да, има такава възможност. И по трите мерки „Преструктуриране и конверсия на лозя“, „Популяризиране в трети държави“ и „Инвестиции в предприятията“ е предвидена опция за авансово плащане. По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ до 80 % от договорираната финансова помощ може да бъде изплатена авансово при условие, че изпълнението на дейностите е започнало и със заявлението за кандидатстване е подадено искане за авансовото плащане. Същото може да бъде заявено до 2 месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от 31 юли на съответната финансова година. За да получи авансово плащане кандидатът трябва да приложи изискуемите по националното законодателство документи и оригинал на банкова гаранция (по образец), учредена в полза на ДФЗ. Банковата гаранция следва да е в размер на 110% от исканата за авансово изплащане сума и със срок на валидност не по-малко от 4 месеца след изтичане на срока за изпълнение на всички дейности по договора.

 

   - Какви други новости са заложени в програмата?

  - Новост по мярка „Популяризиране в трети държави“ е, че финансирането ще бъде в съотношение 50 на 50, което ще рече 50 % финансиране от ЕФГЗ и 50 % самоучастие на бенефициента. Такова разпределение на бюджета позволява на кандидатите по мярката да представят своите търговски марки ЗНП/ЗГУ и сортови вина по време на панаири и международни изложби, демонстрации в търговски обекти, организиране на бизнес срещи, както и продуктови дегустации в трети страни. Винарите ще имат възможност да рекламират продукцията си върху различни информационни и промоционални материали, показвани и раздавани по време на събитията, които посочих. Друга важен момент е изборът на организация изпълнител и оценяваща организация. Същият ще се провежда на принципа на съпоставяне на независи оферти, а не както беше в предишния програмен период – чрез провеждане на сложна конкурсна процедура. По мярка „ Преструктуриране и конверсия на лозя“ друга новост е въвеждането на цифрови географски данни за площите, върху които кандидатите имат намерение да извършат дейностите и за които ще заявяват предоставяне на финансова помощ от ДФЗ. Изпълнителната агенция по лозата и виното ще проверява данните за заявената площ чрез извършване на административни проверки и проверки на място.

 

    - Има ли промяна в размера на средствата, които ще бъдат отпуснати по Национална програма по пчеларство и какви мерки са включени в нея?

   -  Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019 г. е с общ бюджет от близо 14.28 млн. лева, от които 50% са осигурени от ЕС и 50 на сто – от националния бюджет. За 2019 година финансовият ресурс е 4 758 590 лева. Бюджетът по Мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“, за дейност „Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед „, е в размер на 373 223 лева. Над 1.866 млн. лв. ще бъдат разпределени по Мярка Б „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“. Средствата по Мярка В “Рационализиране на подвижното пчеларство “ са в размер на 77 606 лева. По Мярка Г „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти“ са предвидени 62 353 лева; Бюджетът по Мярка Д “Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз “ е в размер общо на 2 379 298 лева. Над 933 хил. лв. от него са заделени за дейност 1 “Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и за увеличение на пчелина”. По Дейност 2: “Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства” са предвидени 1 026 364 лева. А по Дейност 3: “Закупуване на пчелни майки“ – 419 876 лева.

 

   - Какви нисколихвени кредити ще ползват пчеларите догодина?

   - И през финансовата 2019 година ще се дава възможност инвестициите по мерки А, Б, В и Д да бъдат реализирани чрез нисколихвен кредит от ДФ „Земеделие“. След одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП, пчеларите ще могат да подават заявления за кредит в срок до 15 юли в ОД на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице. Кредитите се обезпечават със запис на заповед, заверена от трето лице. Към момента заемите са с лихва от 4%. В началото на всяка година УС на ДФ „Земеделие“ утвърждава лихвения процент, при който стопаните ползват целевите кредити.

 

     - Какви държавни помощи ще се отпускат на земеделските стопани през следващата година?

        -  Бюджетът за държавни помощи се очаква да се запази през 2019 г. – около 140 млн. лв. Той се утвърждава от УС обикновено в началото на годината. Прилагането на конкретни схеми за подпомагане също се утвърждава от УС на Фонда, по инициатива на МЗХГ. Политиката в земеделието се води и управлява от МЗХГ, на база анализи и индикация за реална необходимост от прилагане на допълнително подпомагане на земеделските стопани със средства от държавния бюджет, чрез съответната схема за държавна помощ. Догодина ще се предоставят по-голяма част от схемите за държавни помощи, които бяха прилагани и през 2018 г. Вече е нотифицирана и нова схема от ЕК, по която ще се субсидира създаването на малки мандри. Тя се очакваше с нетърпение от земеделските стопани. Целта е да се подпомогнат малките и средни фермери, както и организации на производителите. Чрез държавна помощ те имат шанс да преработват и реализират сами продукцията си на фермерските пазари и по този начин да увеличат доходите си. Държавата ще поеме до 50% от инвестицията. Има таван на държавната помощ, който е в размер на 60 000 лв.

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
3 февруари 2020 г.
Започва прием по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”;
10 февруари 2020 г.
Започва прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”
10 февруари 2020 г.
Започва прием по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците";
17 февруари 2020 г.
Започва прием по мярка „Популяризиране в трети държави“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г.;
24 февруари 2020 г
Започва прием по новата Национална програма по пчеларство (НПП), която ще действа в периода 2020-2022 г.
28 февруари 2020 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”;
28 февруари 2020 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците";

 

Училищен плод