телефони ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Акценти при контрола по изпълнението и мониторинга по подмерки 4.1 и 4.2

  Контролът, осъществяван от ДФЗ по подмерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, засяга всички етапи от процедурата за подпомагане по ПРСР 2014-2020. Това съобщи зам.-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция Атидже Алиева-Вели на втория ден от Шестата национална среща на земеделските производители, която се провежда в Златни пясъци.

   Тя подчерта, че на първо място, на етап пред подаване на искането за плащане, ДФЗ-РА извършва проверка за започване на реалното изпълнение на инвестицията в срок, който за подмярка 4.1 не бива да е по-дълъг от девет месеца от датата на подписване на договора за финансово подпомагане, ако инвестицията не включва строително монтажни работи (СМР) и/или трайни насаждения или в срок от дванадесет месеца, ако инвестицията включва СМР и/или трайни насаждения, а за подмярка 4.2 - не по-дълъг от дванадесет месеца от датата на подписване на договора за финансово подпомагане.

   На етап подаване на искане за плащане, ДФЗ следи дали инвестицията е извършена в съответствие с одобрения проект и приложенията към договора, в срока, определен в него, както и дали искането за плащане е придружено от всички изискуеми документи. Обект на проверка е също така и извършването и въвеждането в експлоатация на тези инвестиции, които не са предмет на договор с ДФЗ, но са необходими за изпълнението на одобрения проект. Проверява се и наличието на съответствие с критериите за допустимост и тези за подбор. Следи се и за използване на активите, предмет на подпомагане, съгласно предназначението и условията, посочени в одобрения проект.

   На следващия етап, преди отпускане на финансова помощ, на базата на документален контрол и такъв на място, ДФЗ извършва точна калкулация относно допустимата за изплащане субсидия. Алиева допълни, че при наличие на несъответствия и неспазване на правилата за получаване на финансова помощ, същата може да бъде намалена от ДФЗ според вида и степента на нарушението.

   Относно контрола по време на мониторинговия период, за помярка 4.1 и подмярка 4.2 периодът на мониторинг е 3 години от датата на извършване на окончателно плащане, когато ползвателят е малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средни предприятия и 5 години, когато ползвателят е голямо предприятие.

  При неспазване на поетите ангажименти санкциите, които се налагат са в зависимост от степента, продължителността и тежестта, и в зависимост от това дали неспазването на задълженията и/или ангажиментите е отстранено или прекратено.

    Наред с това, ДФЗ, на базата на анализ и обобщение на практиката си по одобряване и отказ на проектни предложения, разполага с информация относно често допускани от бенефициентите грешки. Сред тях могат да се откроят липса на документи, доказващи съответствие с критериите за подбор; неизпълнени и невъведени в експлоатация инвестиции, които не са предмет на договора с ДФЗ, но са необходими за изпълнение на одобрения проект; неизползване на подпомаганите активи съгласно предназначението им по одобрения проект, неуведомяване на ДФЗ за изменение по време на изпълнение на проекта и др.

 

     15 февруари 2018 г.                                             ДФ „Земеделие“-РА

 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
8 февруари 2019 г.
Приключва приемът на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две