телефони ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Акценти при контрола по изпълнението и мониторинга по подмерки 4.1 и 4.2

  Контролът, осъществяван от ДФЗ по подмерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, засяга всички етапи от процедурата за подпомагане по ПРСР 2014-2020. Това съобщи зам.-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция Атидже Алиева-Вели на втория ден от Шестата национална среща на земеделските производители, която се провежда в Златни пясъци.

   Тя подчерта, че на първо място, на етап пред подаване на искането за плащане, ДФЗ-РА извършва проверка за започване на реалното изпълнение на инвестицията в срок, който за подмярка 4.1 не бива да е по-дълъг от девет месеца от датата на подписване на договора за финансово подпомагане, ако инвестицията не включва строително монтажни работи (СМР) и/или трайни насаждения или в срок от дванадесет месеца, ако инвестицията включва СМР и/или трайни насаждения, а за подмярка 4.2 - не по-дълъг от дванадесет месеца от датата на подписване на договора за финансово подпомагане.

   На етап подаване на искане за плащане, ДФЗ следи дали инвестицията е извършена в съответствие с одобрения проект и приложенията към договора, в срока, определен в него, както и дали искането за плащане е придружено от всички изискуеми документи. Обект на проверка е също така и извършването и въвеждането в експлоатация на тези инвестиции, които не са предмет на договор с ДФЗ, но са необходими за изпълнението на одобрения проект. Проверява се и наличието на съответствие с критериите за допустимост и тези за подбор. Следи се и за използване на активите, предмет на подпомагане, съгласно предназначението и условията, посочени в одобрения проект.

   На следващия етап, преди отпускане на финансова помощ, на базата на документален контрол и такъв на място, ДФЗ извършва точна калкулация относно допустимата за изплащане субсидия. Алиева допълни, че при наличие на несъответствия и неспазване на правилата за получаване на финансова помощ, същата може да бъде намалена от ДФЗ според вида и степента на нарушението.

   Относно контрола по време на мониторинговия период, за помярка 4.1 и подмярка 4.2 периодът на мониторинг е 3 години от датата на извършване на окончателно плащане, когато ползвателят е малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средни предприятия и 5 години, когато ползвателят е голямо предприятие.

  При неспазване на поетите ангажименти санкциите, които се налагат са в зависимост от степента, продължителността и тежестта, и в зависимост от това дали неспазването на задълженията и/или ангажиментите е отстранено или прекратено.

    Наред с това, ДФЗ, на базата на анализ и обобщение на практиката си по одобряване и отказ на проектни предложения, разполага с информация относно често допускани от бенефициентите грешки. Сред тях могат да се откроят липса на документи, доказващи съответствие с критериите за подбор; неизпълнени и невъведени в експлоатация инвестиции, които не са предмет на договора с ДФЗ, но са необходими за изпълнение на одобрения проект; неизползване на подпомаганите активи съгласно предназначението им по одобрения проект, неуведомяване на ДФЗ за изменение по време на изпълнение на проекта и др.

 

     15 февруари 2018 г.                                             ДФ „Земеделие“-РА

 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2 март 2018 г.
Приключва приемът по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период”.
13 март 2018 г.
Започва прием по схемата за държавна помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците.
19 март 2018 г.
Започва прием за минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, за животновъди от област Бургас, пострадали от наводненията през октомври 2017 г.
20 март 2018 г.
Започва прием за помощ за участие на земеделските стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал.
20 март 2018 г.
Започва прием по схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите от семейство Телени червеи (Elateridae)
20 март 2018 г.
Започва прием по схема за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция.
20 март 2018 г.
Приключва приемът по схемата за държавна помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците.
26 март 2018 г.
Започва прием по схема за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия.
30 март 2018 г.
Приключва приемът за минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, за животновъди от област Бургас, пострадали от наводненията през октомври 2017 г.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две