телефони ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Ясни са новите ставки за извънредна помощ за животновъдите

   Над 11,3 млн. лева по Схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството ще бъдат изплатени на фермерите по нови ставки. Издадена е Заповед № 09-616 от 04.08.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която се отменя предишната заповед от 19.07.2017 г. и се определя нов размер на финансовата подкрепа. Удължен е и крайният срок за изплащане на помощта – до 01.09.2017 г.

  Със заповедта е определен размерът на допълнително плащане от националния бюджет и неизразходваните средства от бюджета на ЕС за всяка от трите схеми за извънредно подпомагане, съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията от 8 септември 2016 година:

   По схемата за подпомагане на дребномащабни стопанства: 

• За крави и биволици - 23,17 лв./животно.

• За овце-майки и кози-майки - 3,27 лв./животно.

   По схемата за подпомагане на екологични и щадящи климата методи за производство:

• За крави и биволици:

- в стопанства до 200 животни - 23,17 лв./животно.

- в стопанства от 201 до 400 животни - 46,34 лв./животно за първите 200 животни.

- в стопанства от 401 до 700 животни - 69,51 лв./животно за първите 200 животни.

- в стопанства от 701 до 1000 животни - 92,68 лв./животно за първите 200 животни.

- в стопанства от 1001 и повече животни - 115,85 лв./животно за първите 200 животни.

• За овце-майки и кози-майки:

- в стопанства до 500 животни - 3,27 лв./животно.

- в стопанства от 501 до 1000 животни - 6,45 лв./животно за първите 500 животни.

- в стопанства от 1001 до 1500 животни - 9,81 лв./животно за първите 500 животни.

- в стопанства от 1501 до 2000 животни - 13,08 лв./животно за първите 500 животни.

- в стопанства от 2001 и повече животни - 16,35 лв./животно за първите 500 животни. По схемата за прилагане на екстензивни методи за производство:

• За крави и биволици:

- в стопанства до 200 животни - 23,17 лв./животно.

- в стопанства от 201 до 400 животни - 46,34 лв./животно за първите 200 животни.

- в стопанства от 401 до 700 животни - 69,51 лв./животно за първите 200 животни.

• За овце-майки и кози-майки:

- в стопанства до 500 животни - 3,27 лв./животно.

- в стопанства от 501 до 1000 животни - 6,45 лв./животно за първите 500 животни.

- в стопанства от 1001 до 1500 животни - 9,81 лв./животно за първите 500 животни.

- в стопанства от 1501 до 2000 животни - 13,08 лв./животно за първите 500 животни.

   Важно е да се знае, че общият размер на плащанията за стопанство не могат да надвишават сумата, която се получава след умножаване на всички крави и биволици в това стопанство по 23,17 лв. и всички овце и кози в него по 3,27 лв.

   На 6 юли т.г. на заседание на УС на ДФЗ-РА бяха одобрени средствата за национално финансиране по Схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството. ДФЗ ще подпомогне земеделските стопани, отглеждащи крави, биволици, овце - майки и кози – майки, получили плащане на основание на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията от 8 септември 2016 година, въз основа на броя животни одобрени за подпомагане по съответната схема, съгласно указанията за предоставяне на помощ, утвърдени със Заповед № РД 09-754/03.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните - Приложения № 1, 2 и 3. През 2016 в периода на прием са подадени 17 723 заявления за подпомагане. Тази година земеделските стопани, получили европейско финансиране като извънредна помощ за приспособяване през миналата година, ще могат отново да се възползват от финансовата подкрепа, без да е необходимо да подават ново заявление за подпомагане.

 

       8 август 2017 г.                           Държавен фонд „Земеделие”-РА

 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
15 май 2018 г.
Приключва приемът по схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите от семейство Телени червеи (Elateridae)
16 май 2018 г.
Приключва приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020, през Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН)

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две