телефони ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Определени са ставките за извънредна помощ за животновъдите

  11,3 млн. лева национално финансиране по Схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството бяха одобрени на 6 юли т.г. на заседание на Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ (УС на ДФЗ). Със Заповед № 09-576 от 19.07.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите са определени и ставките, по които животновъдите ще получат допълнителна помощ.

  ДФЗ ще подпомогне земеделските стопани, отглеждащи крави, биволици, овце - майки и кози – майки, получили плащане на основание на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията от 8 септември 2016 година, въз основа на броя животни одобрени за подпомагане по съответната схема, съгласно указанията за предоставяне на помощ, утвърдени със Заповед № РД 09-754/03.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните - Приложения № 1, 2 и 3. През 2016 в периода на прием са подадени 17 723 заявления за подпомагане. Тази година земеделските стопани, получили европейско финансиране като извънредна помощ за приспособяване през миналата година, ще могат отново да се възползват от финансовата подкрепа, без да е необходимо да подават ново заявление за подпомагане. Крайният срок за изплащане на помощта е 18.08.2017 г.

  Със заповедта е определен е размерът на допълнително плащане от националния бюджет за всяка от трите схеми за извънредно подпомагане:

По схемата за подпомагане на дребномащабни стопанства:

  • За крави и биволици - 20,36 лв./животно.

  • За овце-майки и кози-майки - 4,20 лв./животно.

По схемата за подпомагане на екологични и щадящи климата методи за производство:

  • За крави и биволици:

   - в стопанства до 200 животни - 20,36 лв./животно.

   - в стопанства от 201 до 400 животни - 40,72 лв./животно за първите 200 животни.

   - в стопанства от 401 до 700 животни - 61,08 лв./животно за първите 200 животни.

   - в стопанства от 701 до 1000 животни - 81,44 лв./животно за първите 200 животни.

    - в стопанства от 1001 и повече животни - 101,80 лв./животно за първите 200 животни.

  • За овце-майки и кози-майки:

  - в стопанства до 500 животни - 4,20 лв./животно.

  - в стопанства от 501 до 1000 животни - 8,40 лв./животно за първите 500 животни.

   - в стопанства от 1001 до 1500 животни - 12,60 лв./животно за първите 500 животни.

   - в стопанства от 1501 до 2000 животни - 16,80 лв./животно за първите 500 животни.

   - в стопанства от 2001 и повече животни - 21,00 лв./животно за първите 500 животни.

По схемата за прилагане на екстензивни методи за производство:

 • За крави и биволици:

  - в стопанства до 200 животни - 20,36 лв./животно.

  - в стопанства от 201 до 400 животни - 40,72 лв./животно за първите 200 животни.

  - в стопанства от 401 до 700 животни - 61,08 лв./животно за първите 200 животни.

 • За овце-майки и кози-майки:

  - в стопанства до 500 животни - 4,20 лв./животно.

  - в стопанства от 501 до 1000 животни - 8,40 лв./животно за първите 500 животни.

   - в стопанства от 1001 до 1500 животни - 12,60 лв./животно за първите 500 животни.

   - в стопанства от 1501 до 2000 животни - 16,80 лв./животно за първите 500 животни.

   Броят на животните в стопанствата се определя въз основа на заявените за подпомагане през 2016 г. животни по схемите за обвързани с производството директни плащания за животни и/или по преходната национална помощ за овце-майки и/или кози майки. Изискване към кандидатите по трите схеми за извънредна помощ е да не са заявили за подпомагане през 2016 година постоянно затревени площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) или да са заявили такива, чиито размер не надвишава 10 декара на една животинска единица.

 

    20 юли 2017 г.                                 Държавен фонд „Земеделие”-РА

 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
8 февруари 2018 г.
Започва прием по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период”
За подпомагане на закупуването на продукти за растителна защита, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките.
28 февруари 2018 г.
Приключва приемът на заявления за отсрочване на отпуснати кредити в сектор „Животновъдство“.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две