Оперативни програми

Пресни плодове и зеленчуци - оперативни програми

 
Кратко описание на схемата
Помощта се отпуска на Организации на производители на плодове и зеленчуци и/или Асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци, учредили оперативен фонд, които имат разработена и одобрена оперативна програма.
 
  • Оперативните програми са с минимална продължителност 3 години и максимална продължителност 5 години. Никоя отделна дейност не може да възлиза на повече от 50% от оперативния фонд на ОП.
 
  • Оперативният фонд представлява отделна банкова сметка, средствата, по която се набират от парични вноски, на членуващите производители или от самата организация на базата на количествата или стойността на действително реализираните на пазара плодове и зеленчуци, както и от предоставената от Общността финансова помощ. Оперативните фондове се използват единствено за финансиране на одобрени оперативни програми, съгласно Регламент (ЕО) № 1234/2007, чл.103б, параграф 2.
 
Бенефициенти
Организации на производители на плодове и зеленчуци (ОП) признати, съгласно изискванията на Наредба №11/15.05.2007 год. на МЗГ и/или Асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци (АОП).
 
Размер на финансовата помощ
Финансовата помощ от Общността е ограничена до 4,1 % от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка организация на производители или 60 % от реално извършените разходи от оперативния фонд (която от двете стойности е по-малка). Този процент може да бъде повишен до 4,6 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, при условие че количеството, които превишава тези 4,1 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, се използва единствено за предотвратяване и управление на кризи.
 
Кандидатстване за одобрение на оперативна програма
ОП/АОП представят в Централно управление на Разплащателната Агенция разработена Оперативна програма за одобрение най-късно до 1 октомври на годината, предшестваща годината на изпълнение на програмата. Оперативните програми, одобрени до 15-ти декември включително, се изпълняват от 1 –ви януари следващата година. Изпълнението на програмите, одобрени след 15-ти декември, се отлага с една година.
 
     •   Одобрените оперативни програми се изпълняват на годишни периоди /от 1-ви януари до 31-ви декември/.
 
Съдържание на оперативната програма
Всяка оперативната програма трябва да съдържа:
  • описание на текущото състояние /продукция, пазари, оборудване/;
  • цели на програмата;
  • подробно описание на мерките и конкретните дейности за всяка година от програмата;
  • продължителност на програмата;
  • финансови аспекти;
 
     •   Организациите на производителите съобщават прогнозираните суми на оперативните фондове за следващата година на ДФЗ - РА най-късно до 01-ви октомври.
 
     •   Допустими са изменения на оперативните програми за следващи години, които се представят до 15-ти октомври и подлежат на одобрение от ДФЗ - РА до 15-ти декември. Изпълнението им започва от 1-ви януари на следващата година.
 
Кандидатстване за изплащане на финансовата помощ
Организациите на производителите кандидатстват за изплащане помощта по одобрена оперативна програма в Централно управление на Разплащателната Агенция до 15-ти февруари на годината, следваща годината, за която се иска помощта.
 
Изплащане на помощта
     •   Плащанията се извършват само за реално извършените допустими разходи, одобрени по конкретните мерки в оперативната програма.
 
Финансовата помощ се изплаща от Разплащателната агенция до 15 октомври на годината, следваща годината, за която е изпълнена оперативната програма.
 

ОП/АОП може да кандидатстват за изплащане на част от помощта на тримесечни периоди, чрез подаване на Заявление за частични плащания. Общите плащания по отношение на заявленията за частични плащания не трябва да надвишават 80% от първоначално одобрената сума на помощта за оперативната програма или от реално извършените от оперативния фонд разходи, която от двете стойности е по-малка.

 

 Документи за кандидатстване

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две