Съхранение на полски култури

Схема „Съхранение на полски култури”:
Ежегодно, при възникване на необходимост отдел “Полски култури” обявява конкурс за одобряване на складове за съхранение на изкупеното при интервенция зърно по райони и видове продукти. Обявата се публикува в официалните интернет страници на ДФ „Земеделие” и „Министерство на земеделието и храните”. Складовете подлежат на одобрение от страна на РА и трябва да отговарят на следните изисквания:
 
1)  да има минимален капацитет на складиране от 5 000 тона, освен ако не е с непосредствен достъп до река, море или железопътна връзка;
 
2)  да е построен или подходящ за складиране и съхраняване при добри условия на зърнени култури и ориз;
 
3)  да разполага с необходимото техническо оборудване за приемане на зърнени култури и ориз;
 
4)  да разполага с възможност за изваждане на съхраняваните количества в рамките на 30 дена;
 
5)  да е разположен в интервенционните центрове за зърнени култури и ориз, определени от Европейската комисия;
 
6)  да е лицензиран публичен склад за зърно или регистрирано зърнохранилище по смисъла на Закона за съхранение и търговия със зърно.
 
Офертите за участие (по образец) се подават в централно управление на РА. Към заявлението се прилага план на склада, заверен от складодържателя с подпис и печат, с точни разграничения и описания на предлаганите капацитети за съхранение, положение на номера на клетките или отделенията, и схематично, но точно представяне на пътя на влизане и на излизане на зърнени култури с локализиране на местата за претегляне, товарене и разтоварване, и на евентуално изчакване преди окончателното приемане. В случай, че кандидатът не е собственик на складовите помещения, то към заявлението следва да се представи и копие на нотариално заверен и вписан в службата по вписвания договор за наем или друг документ за право на ползване със собственика на складовите помещения. Срокът на ползване следва да е не по-кратък от 2 години, като към датата на кандидатстване се допуска не повече от 1/3 от този срок да е изтекъл. Формулярът на заявлението получава входящ номер в деловодството на ДФ „Земеделие” - РА, след което се приема от експерт от ОПК.
След изтичане на срока за подаване на заявленията, ОПК класира постъпилите заявления в низходящ ред според предлаганият капацитет. ОПК дава приоритет на тези с по-голям капацитет и разположени непосредствено в интервенционен център. Въз основа на описаното класиране, ОПК приема или отхвърля заявленията. Със собствениците или наемателите на одобрените заявления, се сключва договор за съхранение на съответните видове зърно, с който се уреждат:
1)       капацитетът, който ще бъде използван за съхранение на изкупуваното зърно;
2)       оборудването на склада;
3)       правилата за приемане, съхранение и изваждане на зърното от склада;
4)       редът за контрол на складовите наличности, състоянието на зърното и начинът на съхранение;
5)       правилата за счетоводно отчитане на съхраняваното зърно;
6)       допълнителните услуги, които ще извърши складът;
7)       цената на тон съхранявано зърно на месец и цените за допълнителни услуги;
8)       времето и начинът на плащане на възнагражденията;
9)       правата и задълженията на страните;
10)    основанията за изменение и прекратяване на договора;
11)    санкциите за неизпълнение на договорните задължения.
За избор на складове се публикува обява, която може да се намери в раздел „Текущи обяви”.
 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
10 август 2018 г.
Приключва приемът по Схемата за държавна помощ „де минимис“, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 за регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г земеделски стопани за отглеждащи овце-майки и/или кози-майки
31 август 2018 г.
Приключва приемът по схема за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция.
31 август 2018 г.
Приключва приемът по Схемата за държавна помощ „де минимис“, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на земеделски стопани-животновъди, чиито животни са засегнати от болестта чума по дребните преживни животни в област Ямбол и област Бургас, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две