Начин на възстановяване - чл. 5б от 885/2006 съгласно изменение с регламент 1034/2008

            Начин на възстановяване - чл. 5б от 885/2006 съгласно изменение с регламент 1034/2008
 
 
            Без да се накърнява каквато и да е друга мярка по прилагане, предвидена в националните законодателства, държавите - членки уреждат всички неуредени задължения на бенефициера, установени в съответствие с националното законодателство, като ги прихващат от бъдещите плащания, които предстои да бъдат извършени от страна на разплащателната агенция, натоварена с възстановяването на дължимите суми, към същия бенефициер.
 
 
По Схема НДЖ 3 (обвързана), национални доплащания се предоставят според броя на овцете-майки и/или козите–майки, отглеждани в стопанството. Избираеми за подпомагане са стопанства, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане отглеждат повече от 20 овце-майки и/или повече от 20 кози–майки и които отговарят на следните условия:
1.    Условия за допустимост по НДЖ 3
    ·     ЗС е подал в регламентираният срок е Общо заявление за подпомагане, в което е декларирал схемата НДЖ3 и е описал животните със съответните им идентификатори в приложената към заявлението Таблица за животните, които земеделският стопанин отглежда и заявява за подпомагане, с посочване на техния вид, порода и номера на ушните марки.
    ·     ЗС отглеждат в стопанствата си 20 или повече овце майки и/или 20 или повече кози майки, идентифицирани в съответствие с изискванията на правото на Европейските общности /чл.3 от Регламент (ЕО) № 21/2004г. на Съвета от 17 декември 2003 година за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите/;
    ·     Животните да отговарят на изискванията на определенията за „овца-майка” и „коза-майка съгласно допълнителните разпоредби на Наредба 3 - "овца майка" е всяко женско животно от рода на овцете, родило поне веднъж или на възраст най-малко една година; "коза майка" е всяко женско животно от рода на козите, родило поне веднъж или на възраст най-малко една година.
   ·     По схемата за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързани с производството се подпомага стопанина на ЖО /животновъдния обект/, на името, на когото са регистрирани животните в НВМС и в чието стопанство реално се отглеждат към момента на кандидатстване;
 
2. Условия за плащане по НДЖ 3 – административни проверки и ПнМ
След приемане на Общото заявление за подпомагане, експерт от ОПСМП попълва КЛ ОПСМП 1 за окомплектованост и легитимност и потвърждава заявлението. След потвърждаване на всички заявления стартира процеса по извършване на кръстосаните проверки. Отдел Директни плащания на площ оторизира плащанията за НДЖ 3 след извършване на всички административни проверки и ПнМ и намалява и/или отказва плащане при спазване на разпоредбите на Р. 796/2004 г. от 21 април 2004 г., определящ подробни правила за прилагането на интегрираната система за управление и контрол, кръстосано съответствие и модулация, предвидени в Регламент на Съвета № 1782/2003, установяващ общи правила за схеми за пряко подпомагане съгласно общата селскостопанска политика и установяващ някои схеми за подпомагане на фермери.
     ·     Разплащателната агенция намалява размера или отказва плащане по схеми за национални доплащания, когато:
-       кандидатът възпрепятства проверката на място;
-       кандидатът е заявил повече животни от установените при проверката -Чл. 47 от ЗПЗП.
-       Извършване на ПнМ - на база разработен риск анализ се избират брой заявления за ПнМ, които са 5% от общия брой на заявленията, в които има декларирана схема НДЖ 3.
     Техническият инспекторат извършва проверка за наличие в стопанството на кандидата на заявените за подпомагане, от него животни по НДЖ 3 по вид, порода, номера на ушните марки за всяко едно от животните. Резултатите от ПнМ се вземат предвид при калкулиране на субсидията по НДЖ3.
След извършване на всички ПнМ отдел ДПП извършва административна проверка на установените от ТИ данни с базата данни, предоставена Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти, поддържана от Националната ветеринарномедицинска служба. Проверката се прави с цел установяване на действително отглежданите и декларирани животни от кандидата в неговото стопанство. Проверява се и условието по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредба №3 от 25.02.2009 г., относно изискването животните да бъдат отглеждани в стопанството минимум 100 дни, считано от крайната дата за подаване на Общи заявления за плащане по схемите и мерките на директните плащания.
     ·     Изключват се от право на подпомагане, /без да се санкционират/ по схемите за национални доплащания земеделски стопани, които имат публични задължения към държавния бюджет; Документът по ал. 3, т. 1 трябва да бъде представен в срок до 15 септември на годината, за която се кандидатства за подпомагане.
     ·     При прилагане на схемата за национални доплащания за животни, обвързано с производството /НДЖ 3/, съгласно чл. 1, ал. 2, т. 4 от Наредба № 3 от 25.02.2009 г., Разплащателната агенция намалява размера или отказва плащане и когато кандидатът е заявил повече овце майки или кози майки от установените в регистъра на НВМС или ПнМ и те се санкционират като наддекларирани. Намаленията и изключванията се прилагат в съответствие с чл. 59 и чл. 60 от Регламент 796/2004 г., съгласно, който се разделят по следния критерий:
     1.    Установяване на нередности от административни проверки и/или ПнМ на по-малко от 3 животни – помощта се намалява с процента на несъответствие, който се изчислява като съотношение между бр. на животните с открити нередности и общия бр. на установените животни без нередности.
     2.    Установяване на нередности от административни проверки и/или ПнМ на повече от 3 животни – регламентирани са четири случая за намаляване и/или изключване от субсидия по схемата съгласно процента на несъответствие:
     •      При процент на несъответствие не по-голям от 10% - общата сума се намалява със съответния процент на несъответствие.
     •      При процент на несъответствие в интервала 10% - 20% - общата сума се намалява с двойния размер на съответния процент на несъответствие.
     •      При процент на несъответствие над 20% - земеделският производител се изключва от получаване на плащане за съответната календарна година.

При процент на несъответствие над 50% - земеделският производител се изключва отново от получаване на плащане до сума, отговаряща на разликата между броя декларирани животни и броя установени животни (след административни проверки и ПнМ). Освен това, се налага санкция и за бъдещ 3-годишен период върху сумите, изчислени на база броя на животните, за които са установени нередности.

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

22 978 353 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4