Държавен фонд "Земеделие"

 • София 1618, "Цар Борис III" 136
 • 02/81-87-100, 02/81-87-202
 • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Кампания 2021

 • Заповед № РД 09-1194/15.12.2021г. с която се одобряват проекти на специализирани слоеве „Площи, допустими за подпомагане” и "Физически блокове" за Кампания 2021 - отвори документа 217.96 KB
 • Заповед № РД 09-1193/15.12.2021г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол за Кампания 2021 - отвори документа 141.45 KB
 • Заповед № РД 09-1192/15.12.2021г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол за Кампания 2021 - отвори документа 141.3 KB
 • Заповед № РД 09-1191/15.12.2021г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол за Кампания 2021 - отвори документа 146.9 KB
 • Заповед № РД 09-1190/15.12.2021г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ) за Кампания 2021 - отвори документа 141.1 KB
 • Заповед № РД 09-1189/15.12.2021г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави за Кампания 2021 - отвори документа 142.11 KB
 • Заповед № РД 09-1188/15.12.2021г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10–49 животни) за Кампания 2021 - отвори документа 146.36 KB
 • Заповед № РД 09-1187/15.12.2021г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5–9 животни) за Кампания 2021 - отвори документа 141.88 KB
 • Заповед № РД 09-1186/15.12.2021г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за биволи за Кампания 2021 - отвори документа 142.16 KB
 • Инструкция за попълване на описа към декларацията по чл.32, ал.1 от Наредба № 3 от 17.02.2015г. - отвори документа 23.52 KB
 • Електронен опис по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци - Кампания 2021 - отвори документа 213.36 KB
 • Електронен опис по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци (КЛЧ) - Кампания 2021 - отвори документа 230.0 KB
 • Заповед № РД 09-1061/29.10.2021г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството, за Кампания 2021 - отвори документа 143.44 KB
 • Заповед № РД 09-1022 от 19.10.2021г. за определяне размера на плащането на едно допустимо животно по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързанa с производството за Кампания 2021 - отвори документа 18.53 KB
 • Индикативен график за извършване на плащания по схемите и мерките за директни плащания - Кампания 2021 - отвори документа 12.4 KB
 • Инструкция за попълване на описа на реализирано мляко и/или млечни продукти - отвори документа 831.12 KB
 • Инструкция за попълване на описа на реализираните животни - отвори документа 868.71 KB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на животни в България – за изтегляне - отвори документа 2.26 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на животни извън България – за изтегляне - отвори документа 2.1 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за юридически лица (ЮЛ) – за изтегляне - отвори документа 3.16 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за физически лица (ФЛ) – за изтегляне - отвори документа 3.7 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за еднолични търговци (ET) – за изтегляне - отвори документа 3.22 MB
 • Заповед № РД 09-683 от 08.07.2021г. за изменение на т.II от Заповед № РД 09-499 от 12.07.2016г. за прилагане на кръстосаното съответствие - отвори документа 222.57 KB
 • Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България - отвори документа 926.89 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2021 - форма за физически лица (образец) - отвори документа 253.85 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2021 - форма за ЕТ/Юридически лица (образец) - отвори документа 255.8 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2021 - форма за физически лица (образец) - отвори документа 863.37 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2021 - форма за ЕТ/Юридически лица (образец) - отвори документа 854.15 KB
 • Приложение за кандидатстване по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ (образец) - отвори документа 552.06 KB
 • Резултати от автоматични проверки на въведените данни в заявление за подпомагане по директни плащания кампания 2021 - отвори документа 450.15 KB
 • Резултати от автоматични проверки на въведените данни по ЗДП в заявление за подпомагане по директни плащания за кампания 2021 - отвори документа 372.88 KB
 • Приложение към заявлението за подпомагане съгласно чл. 17, пар. 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 - за площи с памук (образец) - отвори документа 559.44 KB
 • Приложение към заявлението за подпомагане съгласно чл. 17, пар. 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 - за площи с коноп (образец) - отвори документа 645.52 KB
 • Приложение за кандидати първа година по мярка 10 „Агроекология и климат” 2021 (образец) - отвори документа 474.93 KB
 • Приложение за кандидати поредна година по мярка 10 „Агроекология и климат” 2021 (образец) - отвори документа 504.28 KB
 • Приложение за кандидати първа година по мярка 11 „Биологично земеделие” 2021 (образец) - отвори документа 492.9 KB
 • Приложение за кандидати поредна година по мярка 11 „Биологично земеделие” 2021 (образец) - отвори документа 495.8 KB
 • ЗАПОВЕД № РД09-216 от 12.03.2021 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане за кампания 2021 по реда на НАРЕДБА № 5 от 2009 г. относно мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - отвори документа 359.1 KB
 • Заповед №РД 09-190 от 01.03.2021г. с която се одобрява окончателния слой "Постоянно затревени площи" за Кампания 2021 - отвори документа 1.05 MB
 • Заповед 03-РД/820 от 08.03.2021г., с която се определят условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки в Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ - отвори документа 249.21 KB
 • Наръчник за кандидатстване по Директни плащания Кампания 2021 (изготвен от МЗХГ) - отвори документа 155.85 KB
January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5