Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК)

Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК)

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които:

♦ отглеждат в стопанството си 50 и повече овце-майки под селекционен контрол от една порода и/или

♦ отглеждат в стопанството си 20 и повече кози-майки под селекционен контрол от една порода;

♦ са регистрирали в стопанството си приплоди от допустимите породи за месо, съответстващи най-малко на 1 приплод на овца-майка и/или коза-майка;

Наличието на новородени агнета и/или ярета в стопанството се проверява в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ за периода от 1 октомври 2016 г. до 30 септември 2017 г. Всички новородени агнета и/или ярета в стопанството трябва да бъдат идентифицирани.

♦ са реализирали количества мляко и/или млечни продукти, съответстващи най-малко на 70 кг на овца-майка и/или коза-майка от млечните породи;

♦ са реализирали млякото и/или млечните продукти в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември в  годината на кандидатстване;

За допустимите животни от автохтонни породи не се търси реализация на мляко/млечни продукти или приплоди.

♦ поддържат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявления.

 Реализацията на мляко и/или млечни продукти се доказва със следните документи:  

1. фактури, издадени от земеделския стопанин за доставки на първи изкупвачи на мляко, с които има регистрирани договори за доставки в ДФ „Земеделие“-РА - когато земеделският стопанин е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. приемо-предавателни протоколи за доставки с реквизитите по чл. 6, ал.1 от Закона за счетоводството, издадени от първи изкупвачи на мляко, с които земеделският стопанин има договори за доставки, регистрирани в ДФ „Земеделие“-РА - когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

3. фактури за реализирани доставки – когато земеделските стопани доставят на търговци в други държави-членки на Европейския съюз;

4. фактури и/или касови бележки за директни продажби на мляко и/ или млечни продукти - когато земеделските стопани са регистрирани или вписани по Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;

5. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство за реализирани млечни продукти - когато земеделския стопанин е със затворен цикъл на производство и има регистрирано млекопреработвателно предприятие по чл. 12 от Закона за храните;

6. приемо-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6 ал. 1 от Закона за счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в млекопреработвателно предприятие;

7. фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните - когато земеделският стопанин е вписан като производител на мляко, предназначено за изхранване на животни в други стопанства в публичния списък на регистрираните земеделски стопани, които извършват дейности на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, съгласно в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 година за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (ОВ L 35 от 8 февруари 2005 г.).


Заявените животни трябва да отговарят на следните изисквания:

♦ са въведени в регистъра на БАБХ;

♦ са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект;

♦ идентифицирани са с:

- обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация – за животните, родени след 31.12.2009 г.;

- обикновена ушна марка и/или електронно средство за идентификация – за животните, родени преди 31.12.2009 г.;

♦ са с доказан произход;

♦ вписани са в регистрите по чл. 18, ал. 6 от З-на за Животновъдството;

♦ имат зоотехнически сертификат.

В случай, че отговаряте на всички условия за допустимост по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол и схемата преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки (обвързана с производството) за едно животно можете да заявите само една от двете схеми по Ваш избор. Като бенефициент Вие можете да кандидатствате и по двете схеми, но едно и също животно можете да заявите и съответно да получите за него подпомагане само по една от двете схеми.

Размерът на помощта по схемата се определя като се прилага модулирана ставка за първите 300 (включително) допустими животни на всички стопанства и за над 300-то допустимо животно, която е по-висока за първите 300 животни.

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

88 343 379 лв

May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3