Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Схеми и мерки - Мярка 11 - „Биологично земеделие”

Мярка 11 - „Биологично земеделие” – включва следните направления:

 

► Биологично растениевъдство;

Биологично пчеларство;

Биологично животновъдство.

 

   Бенефициентите по тази мярка трябва:

♦ Да отговарят на дефиницията за активен фермер съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 г.(38б от ЗПЗП);

♦ Да са земеделски стопани (физически, юридически лица и еднолични търговци);

♦ Да ползват земеделска площ въз основа на правно основание, регистрирано в ОСЗ, съгласно чл. 41 от ЗПЗП;

♦ Да бъдат регистрирани в ИСАК.

   Минималният размер на заявената за подпомагане площ за съответното направление по реда на тази наредба е 0,5 ха при минимален размер на земеделския парцел 0,1 ха. Изключение относно размера на ползваната площ е допустимо за отглеждане на култивирани гъби, оранжерийни култури, посевен и посадъчен материал – 0,1 ха.

   Бенефициентът или изрично упълномощено лице трябва да премине агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4, по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни, до 31 декември на втората година от датата на първото одобрение на заявлението за подпомагане или да докажат наличие на опит в извършването на направленията, които са избрали да прилагат.

   Дейности по мярката се прилагат за период от пет последователни години, като бенефициентите поемат ангажимент да спазват специфичните за поетия ангажимент базови изисквания и изисквания по управление съгласно НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

   Плащанията по мярка 11 "Биологично земеделие" се отказват или намаляват съгласно методика, утвърдена от министъра на земеделието и храните. Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват агроекологични практики.75 % от средствата се осигуряват от ЕЗФРСР, а 25 % от Националния бюджет.

  • НАРЕДБА № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“
  • Методика за калкулиране на финансовото подпомагане по мярка 11
  • Контролиращи лица, получили разрешение от министъра на земеделието и храните да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4