Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Мярка 12 - „Плащания за Натура 2000 и рамковата директива за водите”

Подпомагат се земеделски стопани, които стопанисват земеделски земи, включително ливади и пасища от горски територии, в обхвата на защитени зони, обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие и за които има издадени заповеди за тяхното обявяване.

Подпомагането по тази мярка се предоставя под формата на годишно плащане на хектар. Компесаторното плащане е за направени разходи и претърпени загуби на земеделски стопани, които спазват забраните и ограниченията за земеделска дейност, разписани в заповедите за обявяването на защитените зони.

Право на подпомагане имат земеделски стопани, заявили минимален размер на ползваната площ за подпомагане от 0.3 ха, при минимален размер на парцела от 0.1 ха.

За заявените площи се спазват условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

Забраните, за които ще се извършва компенсаторно плащане са:

♦ Забрана за премахване на характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета), при ползването на земеделски земи като такива;

♦ Забрана за косене на ливадите:

до 1 юли;

от периферията към центъра, с бързодвижеща се техника и преди 15 юли;

от периферията към центъра, преди 15 юни;

♦ Забрана за използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство;

♦ Забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.

Забраните са комбинират в следните групи:

А – забрани, важащи за постоянни пасища по т. 1, 2 и 4;

B – забрани, важащи за обработваеми земи по т. 1 и 3;

C – забрани, важащи за трайни насаждения по т. 1 и 3.

  • Приложение за кандидатстване по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ - Кампания 2016 - отвори документа 342.25 KB
  • Наредба № 5 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. - отвори документа 423.47 KB
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4