Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Мярка 13 - „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“

Подмярка 13.1 „Компенсационни плащания в планински райони

Подмярка 13.2 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения”

Право на подпомагане по мерките за имат земеделските стопани, които:ползват земеделска площ с минимален размер на стопанството 0,5 ха в съответния необлагодетелстван район съгласно Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват и с минимален размер на парцела 0.1 ха. Земеделските стопани, които имат поет многогодишен ангажимент преди 2014г. трябва да продължат да го изпълнят. При подаване на първо заявление за кампания 2016, кандидатите не поемат многогодишен ангажимент. Плащането ще се определя на хектар и не е обвързано с продукция или отглеждане на животни. Изчисленията на финансовата помощ по всяка подмярка за всеки отделен земеделски стопанин в тези райони се извършва въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи.

  • Наредба № 6 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. - отвори документа 156.66 KB
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4