Държавен фонд "Земеделие"

 • София 1618, "Цар Борис III" 136,
 • ЕИК: 121100421
 • 02/81-87-100, 02/81-87-202
 • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Мярка 214 - „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 - няма прием на заявления за плащане за Кампания 2018

edit   По мярка 214 „Агроекологични плащания” (АЕП) се предоставя финансова помощ за прилагане на земеделски дейности, насочени към подобряване на опазването на околната среда. Финансовата помощ за осъществяване на агроекологичните дейности ще се предоставя под формата на ежегодни агроекологични плащания като 82 на сто от средствата се осигуряват от Европейския съюз, а 18 на сто - от бюджета на Република България.

   Агроекологичните плащания се отпускат на земеделски стопани, които на доброволен принцип поемат агроекологични ангажименти, свързани с изпълнението на агроекологични дейности върху определена площ, биологично пчеларство или опазване на застрашени от изчезване редки местни породи животни. Като правило, агроекологичните задължения трябва да бъдат поети за срок от минимум 5 години. Плащанията, базирани на използваната земеделска земя, са на база на одобрената площ, върху която се извършват агроекологични дейности и са в размер от 30 до 729 евро на хектар.

   За подпомагане могат да кандидатстват физически лица и юридически лица, които са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол. Кандидатите подават Приложение за кандидатстване за Агроекологични плащания заедно с Общото заявление за подпомагане. След като подадат заявление за подпомагане, земеделските стопани трябва да бъдат одобрени за участие по мярка „Агроекологични плащания”. Одобрените за участие земеделски стопани ще получат Уведомително писмо от РА за одобрението им за участие по мярката.

   Подпомаганите лица се задължават да преминат програма за агроекологично обучение през първите две години за периода на изпълнение на агроекологичните дейности или да докажат наличието на опит в извършването на дейностите, които са избрали да прилагат. Агроекологичното обучение се установява с диплома/удостоверение за преминат курс, обучение или информационна дейност по агроекология, издадени от обучаваща институция.

   Кандидатите за подпомагане трябва да ползват собствена, наета или арендована земя за срок не по-кратък от 5 години, считан от датата на подаване на първото заявление за плащане, за площите, за които кандидатстват за подпомагане. Агроекологичните дейности, които се основат на площ трябва да се изпълняват върху една и съща земя в 5 последователни години.

ВАЖНО: КАМПАНИЯ 2017 БЕ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА, ПРЕЗ КОЯТО СЕ ПОДАВАХА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ"!

 • Списък на одобрените развъдни организации - Кампания 2015 - отвори документа 255.94 KB
 • Списък на одобрените развъдни организации - Кампания 2016 - отвори документа 528.57 KB
 • Списък на одобрените развъдни организации - Кампания 2017 - отвори документа 440.29 KB
 • Контролиращи лица, получили разрешение от министъра на земеделието и храните да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство - Кампания 2015 - отвори документа 367.04 KB
 • Контролиращи лица, получили разрешение от министъра на земеделието и храните да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство - Кампания 2016 - отвори документа 367.04 KB
 • Контролиращи лица, получили разрешение от министъра на земеделието и храните да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство - Кампания 2017 - отвори документа 512.56 KB
 • Заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-909 от 08.12.2015 г. за промяна на методика за намаляване и отказване на агроекологичните плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания - отвори документа 2.28 MB
 • Заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-243 от 17.03.2017 г. за промяна на методика за намаляване и отказване на агроекологичните плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания - отвори документа 633.13 KB
 • Заповед № РД 09-235 от 12.03.2018 г. за изменение на Заповед № РД 09-243 от 17.03.2017 г. за утвърждаване на Методика за намаляване и отказване на плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 г. - отвори документа 308.15 KB
 • Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 – агроекологични плащания от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., в сила от 27.02.2015 г. - отвори документа 783.99 KB
 • Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 – агроекологични плащания от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., в сила от 20.10.2015 г. - отвори документа 783.66 KB
 • Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 – агроекологични плащания от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., в сила от 5.08.2016 г. - отвори документа 789.31 KB
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4