Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)

С цел постигането на последователност в прилаганата политика и отчитането в максимална степен на националната специфика, СЕПП в България ще се прилага до 31 декември 2020 г.

За да достигне подпомагането до по-широк кръг от земеделски стопани, минималният размер на стопанствата, които могат да получават директни плащания е намален на 0.5 ха за всички видове стопанства.

Прилагането на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) предоставя възможност на земеделските стопани да получат средства от Европейският фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ). Плащането се определя на хектар използвана земя и не е обвързано с производството, т.е. размерът на подпомагане не зависи от вида култура, която се отглежда. Допустимите за отпускане на помощи земи са:

♦ обработваема земя;

♦ постоянно затревени площи (ПЗП) – пасища, мери и ливади – при заявяването за подпомагане на ПЗП или временни пасища в ИСАК се следи за гъстота от 0,15 животински единици на хектар;

♦ трайни насаждения.

Допустими бенефициенти по СЕПП са всички земеделски стопани, в това число физически или юридически лица, или група физически или юридически лица, независимо какъв статус се дава на тази група и нейните членове от националното законодателство, чието стопанство се намира на територията на страната. Земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата, когато са регистрирани като земеделски производители и ползват на правно основание площите, които заявяват за подпомагане.

Задължително условие, за да бъде отпусната помощта е земите, с които се кандидатства, да отговарят на изискванията за кръстосано съответствие и върху тях да се извършва земеделска дейност.

С цел по-балансирано разпределение на средствата за директни плащания между земеделските стопани ще се прилага намаление на плащането по СЕПП, след приспадане на разходите за заплати, осигуровки и данъци, декларирани от земеделския стопанин, които са свързани със земеделската му дейност. Прилагането на този инструмент предвижда намаление за сумите над 150 000 евро в размер на 5%, а за суми над 300 000 евро - 100%.


Държавен фонд „Земеделие” - РА осъществява контрол дали след 18 октомври 2011г. земеделските стопани са разделили стопанството си единствено с цел да избегнат намалението на плащанията. Проверките включват административен контрол на лични и географски данни за кандидатите в ИСАК.

 
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4