Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Изпълнителният директор на ДФЗ – РА Васил Грудев: Мярка COVID е успех за българското земеделие

Подготвихме „букет“ от мерки, с които да подобрим биосигурността в животновъдните стопанства

Акценти

• Няма нито едно евро намаление по инвестиционните мерки, които са интересни за нашите земеделски производители

• Със 70 млн. евро е увеличен финансовият пакет по директните плащания, които ще извършим през декември

• До 100% ще достигнат теренни физически проверки на място в някои от направленията на обвързана подкрепа

• Отварянето на хоризонталния регламент е един много голям политически успех на България

- Господин Грудев, в момента тече прием по подмярка 5.1, има ли интерес към финансиране на проекти, свързани с биосигурността?

- Към настоящия момент е прекалено рано да коментираме броя на подадените заявления, както и да правим каквито и да било анализи или да даваме оценки за интереса на бенефициентите към подмярка 5.1. Историята и практиката показват, че в последната седмица идват около 90% от проектните предложения. Намираме се в края на периода за приема по заявления по подмярката, който изтича след около две седмици. Очаквам сериозен интерес от нашите потенциални бенефициенти. Виждам десетките въпроси към колеги от управляващия орган във връзка с тълкуването на въпроси, свързани с приема. Това означава, че имаме сериозен интерес за подготовка. Важно е да се каже, че тази мярка е нова както за администрацията, така и за нашите бенефициенти. Тя беше създадена с цел преодоляване на множеството проблеми, свързани със сигурността в животновъдните стопанства, тъй като в предходните години фермерите ни се сблъскаха с не една и две епизоотии. Решихме да отговорим на това предизвикателство с един „букет“ от мерки, свързани както с тази чисто новата мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“, така и с допълнителен прием по 4.1 и с приключилия вече прием по 6.3. Но по мярка 5.1, освен частните кандидати, за които сме заделили около 37 млн. лв., имаме и 9 млн. лв. потенциален бюджет за публичните кандидати. Те са определени в Програмата за развитие на селските райони - Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция за борба с градушките и Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт. Всеки един от тези публични субекти трябва да поеме своята роля и да се включи в общата кауза, свързана с борбата с епизоотиите и заедно са сме в помощ на нашите фермери. Концепцията ни е основана на принципа да не се работи „на парче“, а да се разработи микс от мерки - 6.3, 4.1, 5.1, в които да включим като бенефициенти, така и публични институции. Очакваме този подход да доведе до търсения ефект, а той е цялостно решаване на проблемите с болестите по животните. Общият бюджет на приема по подмярка 5.1 е около 40 млн. лв. Призовавам нашите бенефициенти към активност и очаквам през следващите две седмици подадени заявления, които да отговорят на необходимия бюджет.

- Какво предстои по подмярка 4.1, която също е насочена към биосигурност?

- Да, тази подмярка също ще изисква подготовка, въпреки че не е нова за нашите бенефициенти. Предстоящият прием ще бъде изцяло ориентиран към животновъдните стопанства. Насочили сме всички усилия, за да дадем адекватна помощ на нашите животновъди. Подмярка 4.1 отново е свързана с подобряване на биосигурността във фермите. Целевият прием е подготвен за модернизиране на физическите активи на животновъдните земеделски стопанства, като фокусът е обърнат върху онези от тях, които имат история и са с работещи животновъдни обекти. По подмярка 4.1 ще се финансират инвестициите, ориентирани към биологично производство, които от една страна осигуряват допълнителна заетост във фермите, а от друга задължително включват дейности за повишаване на биосигурността в животновъдните обекти. Чрез финансовите инструменти на подмярката даваме необходимия тласък и на признати групи и организации на производители, които също ще могат да се включат в подпомагането. Тук предвиждаме целеви бюджет от 59 млн. лв. Средствата са за инвестиции насочени към дейности пряко свързани с първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, получени при отглеждането на селскостопански животни, както и подготовката на тези продукти за продажба. Очаквам сериозен интерес, защото отново говорим само и единствено за бенефициенти от сектор животновъдство. Приемът ще бъде отворен през юли за три месеца.

- Вече е одобрена и извънредната мярка COVID-19, която е българско предложение, какво предстои?

- За извънредната мярка COVID-19 получихме одобрение от Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС. Регламентът за предоставяне на помощта вече е обнародван в Официалния вестник на ЕС. Тази важна за земеделските стопани мярка има няколко месеца предистория, която датира още от началото на кризата. Тя се финансира със средства от Програмите за развитие на селските райони на отделните страни - членки. Нейното формулиране стартира като едно извънредно предложение на България още през март. То беше мотивирано от необходимостта да се даде възможност за отваряне на хоризонталния регламент на ЕС, по който може да се извърши подпомагането. През март – средата на април битката изглеждаше по-скоро загубена, защото Евро комисията беше категорично против отваряне на регламента. По това време ЕК вече имаше решение за извънредна подкрепа в сектор земеделие, базиращо се само на няколко административни мерки. Те даваха възможност на страните – членки да плащат по-висока авансова субсидия по директните плащания, а част от заложените проверки да се спестят с цел неразпространение на пандемията. През април и началото на май успяхме да направим сериозен дипломатически пробив, чрез който по искане на България хоризонталният регламент беше отворен. Усилията ни бяха увенчани с успех и като краен резултат получихме единодушна подкрепа от всички. Първоначалното предложение на Европейската комисията беше по COVID мярката да се разпредели бюджет в размер от 1% от стойността на съответните Програми за развитие на селските райони, по които работят страните-членки. По нашите разчети този 1% нямаше да ни даде възможност да достигнем до всички наши фермери с адекватни финансови инструменти. В крайна сметка успяхме да убедим нашите европейски колеги, че процентът на финансиране трябва да се завиши. Получихме много сериозна подкрепа и от ЕП, както и от всички наши европейски депутати за вдигане на този праг до 2%. Днес можем да отчетем, че предложението, което България направи на ЕК за COVID мярката и пътят, който извървяхме до цялостното й одобряване, са голям дипломатически и политически успех за страната ни. Мярка COVID е успех и за българското земеделие Към днешна дата COVID мярката за извънредно подпомагане е нормативен факт. Тези 2% от ПРСР, с които ще подпомогнем селското стопанство у нас са на стойност от над 100 млн. лв.

- Производителите обаче са много и се занимават с различни дейности.

- За да можем да отговорим на всички изисквания с политическото ръководство на МЗХГ, решихме да разделим мярката в три направления. Първата подмярка – COVID-1 ще бъде насочена към земеделските стопани. Тук говорим за базова финансова помощ за тях. Таванът на индивидуално ниво е до 7000 евро. Плащането ще бъде извършено по обективни показатели – площи или животни. Подмярка COVID-1 ще бъде сърцето на подпомаганото. Най-важно за нас е тя ще стигне до основната маса бенефициенти, които искаме да подкрепим допълнително. Администрирането, прилагането и изплащането ще бъдат изключително опростени. Визията, която имаме за кандидатстването по тази подмярка е с едно единствено посещение в областните ни структури, стопаните да получат разпечатка на всички заявени от тях допустими за подпомагане площи и животни. Тази информация ще бъде предварително заложена в системата. След като кандидатите подпишат документа, той ще придобие статут на заявка за плащане. Финансовият инструмент е разработен като лесно похектарно подпомагане на база на допустимите площи, декларирани през миналата година. Няма да правим допълнителни проверки, целта е да достигнем възможно най-бързо до нашите бенефициенти. Нашата амбиция е през есента да има реално плащане към земеделските производители. Ставката в сектор Растениевъдство по COVID-1 за трайни насаждения е 500 лв./ха; за отглеждане на оранжерийни зеленчуци - 5400 лв./ха; а за зеленчуци на открито – 650 лв./ха. За сектора на розите, който беше един от най-пострадалите поради липса на възможности за реализация, е предвидено подпомагане в размер на 900 лв./ха. За пръв път даваме и допълнителен стимул към сектора на винените лозя – по 300 лв./ха. В сектор „Животновъдство“ подпомагането е следното: по 10 лв. на глава за овце и кози, по 53 лв. на глава говедо и по 63 лв. за бивол. За първи път е заложено и пряко подпомагане на сектор „Пчеларство“ – по 5 лв. на пчелно семейство. От първостепенна важност за нас е финансовата помощ да достигне до нашите бенефициенти бързо и лесно, без допълнителна административна тежест. С едно единствено посещение до Разплащателната агенция, до регионалните ни офиси, те ще могат да подадат направо заявката за плащане.

- Всеки земеделски производител – голям или малък ще може да кандидатства?

- Всеки земеделски производител може да кандидатства, стига да отглежда културите и животните, които посочих. Сигурно забелязвате, че в дотук изброените сфери на подпомагане липсва зърното? За него ще отидем в подмярка COVID-2. Тя ще бъде насочена към всички наши бенефициенти, които не намират себе си в досега изброените възможности. При COVID-2 отново допустими за кандидатстване са земеделските стопани, които са кандидатствали за подпомагане през кампаниите 2019 и 2020, както и фермерите, които отглеждат свине и птици, тай като те не получават субсидии по схемите на директните плащания. Интересното при подмярка COVID-2 е, че при нея финансовата помощ се калкулира на база брой заети лица. Идеята е да подпомогнем производителите за допълнителните разходи за дезинфекция, които направиха, за да запазят здравето на хората, които работят в стопанствата. С подмярката COVID-2 обхващаме тези стопани, които не могат да кандидатстват по COVID-1. Тук отново говорим за таван от 7000 евро за бенефициент и кандидатстването ще става опростено без да се правят допълнителни проверки. Достатъчно ще бъде подаването на заявка за плащане на база публичните данни от всички регистри, които ние имаме. Тези две мерки би трябвало да обхванат цялата земеделска общност в страната.

- Какво е различното в подмярка COVID-3?

- Тя е насочена към микро, малки и средни предприятия, преработващи селскостопански продукти. Подмярката ще бъде насочена към българския преработвателен сектор. Тук има таван за подпомагане - до 50 хил. евро. Финансовата помощ ще бъде в размер на 5% от стойността на декларираните приходи от реализация на преработени селскостопански продукти за 2019 г. Тук обаче ще има проектно кандидатстване. Няма да става автоматично, както е при първите две подмерки. Водещо условие при COVID-3 е субсидии да дават в случаите, че в предприятието има установен спад на приходите от продажба на преработени селскостопански продукти с най-малко 20%. От финансовата подкрепа ще могат да се възползват фирмите, които работят в секторите „мляко и млечни продукти“, яйца, месо и месни продукти, плодове и зеленчуци, пчелен мед, зърнени и мелничарски продукти, растителни животински масла, технически и медицински култури, в т.ч. маслодайна роза и фуражи. Тази мярка ще бъде администрирана и платена отделно от другите две, като планираме разплащането да стане през следващата година.

- Доста подотрасли сте посочили, а имате ли предварителни разчети къде са най-големите спадове в реализацията?

- Ако говорим за COVID-3, има сектори, при които първоначалните ни данни сочат по-ниски нива на реализираната продукция, което от своя страна води и до намаляване на приходите. С най-голямо свиване е месопреработвателната промишленост. Има видим спад на приходите и в другите сектори, но за тях още нямаме официални резултати.

- Над 100 млн. лева, казахте, е бюджетът на извънредната мярка, има обаче притеснение, че средствата може да не стигнат за дейности, по които стопаните отдавна са се готвили да кандидатстват?

- За да се осигури финансиране за COVID марката, ще се използват средства от нереализирани приеми и остатъчни бюджети по ПРСР. Ще прехвърлим свободния ресурс от 30 млн. евро по подмярка 7.3, която трябваше да осигури широколентов интернет в селските райони. Останалите средства ще дойдат от множество обирания на нереализирани средства по някои от малките подмерки на програмата, които така или иначе не са стартирали. Няма нито едно евро намаление по инвестиционните мерки, които са интересни за нашите земеделски производители

- Кога фермерите ще получат средствата по COVID-1 и COVID-2?

- Средствата ще бъдат разплатени през октомври. След това навлизаме в най-активния период от дейността на Разплащателната агенция – превеждането на субсидиите по схемите на директните плащания. Знаете, че хронологично през декември са най-чаканите финансови преводи към земеделските стопани. Тази есен предстои да се реализира и още една от антикризисни мерки, които осигурихме. Знаете, че страната ни прехвърли от бюджета за следващата година по ПРСР немалък ресурс към директните плащания, които ще бъде изплатен в края на 2020 г. Говорим за сума от порядъка на 70 млн. евро. България взе решение да се възползва от възможността да увеличи финансовия пакет по директните плащания чрез прехвърляне на средства между стълбовете. Това прехвърляне ще се отрази положително на абсолютно всички, работещи в селското стопанство. Ще има повече средства и за животновъдството, и за плодовете и зеленчуците, и при базовите ставки за директните плащания. Разчетите ни сочат, че нашите бенефициенти ще получат близо 9% увеличение на плащанията.

- Една от най-парливите теми в последно време е обвързаната подкрепа? Какъв ще бъде делът на извършените физически проверки през тази година?

- Няма плащане от ДФЗ, което да не е проверено по някакъв начин. В обществото под извършване на проверки се разбира единствено и само физическата проверка на място. На практика обаче няма финансова транзакция, извършена от Разплащателната агенция, при която предварително да не са направени различни проверки. Ако говорим за целия контрол, който извършваме, той е на 100%. При физическия контрол, миналата година кумулативно успяхме да стигнем до 50% проверки по някои от схемите за обвързана подкрепа. За 2020 г. това ниво на физически проверки не само ще се запази, но в някои направления проверките ще стигнат и до 100%. Вече стартирахме контрола на място при схемите за обвързана подкрепа на полското производство на зеленчуци и ги обявихме официално. Към момента (края на месец юни) извършваме 860 теренни проверки, които включват 6502 парцела с обща заявена площ 12 828 хектара на територията на цялата страна. Очакваме първите резултати за констатирания размер на наддекларираните площи, както и ненамерените култури на тях. Ще бъде направен пълен анализ на данните от проверките и те ще бъдат публично оповестени. Категоричен съм, че финансова подкрепа от Разплащателната агенция ще получават само коректните и реални земеделски стопани в България.

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
6 януари 2023 г.
Краен срок за кандидатстване по BG06RDNP001-6.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.
31 януари 2023 г.
Kраен срок за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.