Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Постигната е около 82% усвояемост на бюджета на програмата по пчеларство за тази година

 

Г-жо Янина, разкажете малко повече за Националната програма по пчеларство за 2011-2013 г. Това е втората година, в която пчеларите могат да се възползват от нея, какви са основните цели на програмата?

Националната програма се изготвя в страните-членки на Европейския съюз за тригодишен период и е съобразена с изискванията на Регламент 1234/2007 на Съвета за установяване на обща организация на стопанските пазари и специфичните разпоредби за някои определени продукти. Основните цели на програмата са подобряване на условията за производство и търговия с пчелния мед и пчелните продукти, повишаване на ефективността на производството, качеството и конкурентоспособността на българския пчелен мед и пчелни продукти и осигуряване на по-добра заетост и по-високи доходи на пчеларите. Мерките, които са предвидени по програмата, са „Техническа помощ за пчелари” – изложения, мярка за борба срещу вароатозата, мерки за подкрепа на лаборатории, извършващи анализи на мед, мерки за подкрепа на подмяната на пчелните кошери в Общността и сътрудничество на специализирани органи за осъществяване на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти. В България има изготвени две програми по пчеларство за два тригодишни периода, този, който отмина беше 2008 – 2010, а настоящият е 2011 – 2013 година. В края на 2010 година успешно приключи прилагането на първата тригодишна програма, по която българските пчелари получиха 5 021 296 лева, усвояването на бюджета беше почти 70%, като се наблюдава по-засилен интерес през втората и третата година. Втората тригодишна програма стартира през 2011 година, тя е с почти три пъти по-голям бюджет, почти 20 милиона лева, и предвижда прилагането на нови мерки. Насочена е основно към повишаване на квалификацията на заетите в сектора, разработване на добри практики в пчеларството, популяризиране на българските пчели продукти. Може да се направи изводът, че Националната програма по пчеларство изпълнява заложените цели и постига традиционно висок процент на усвояемост на заложения бюджет. Програмата се утвърждава като най-предпочитан източник за финансиране на дейността на българските пчелари, поради ниските разходи по подготовка на инвестиционните проекти за кандидатстване и кратките срокове за тяхната обработка и получаване на финансова помощ. Също така, заложените мерки и области на подпомагане съответстват в максимална степен на потребностите на пчеларския сектор, като дават възможност за окрупняване и конкурентоспособност на стопанствата, подмяна на използвания инвентар, съблюдаване на ефективна профилактика, подобряване качеството на произвеждания мед и осигуряване на безопасен и висококачествен продукт за крайните консуматори.

Колко договора бяха подписани по нея през тази година и на каква стойност са?

През тази финансова година по програмата са подписани 1188 договора на обща стойност 6 763 246 лв. В това число по мярка А-Техническа помощ – четири договора бяха подписани, по мярка B, C и D – 1182 договора – това са най-масовите мерки, и по мярка Е – два договора.

Каква част от договорените средства са изплатени и каква предстои да бъдат платени?

Финансовата година приключи на 15 октомври и всички плащания по програмата за тази година са направени. Платени са 1073 подадени заявления и българските пчелари получиха 5 367 783 лв. Постигната е около 82% усвояемост на бюджета за тази година и това е най-високият процент, реализиран досега по програмата, както и най-големият изплатен финансов ресурс за целия период от нейното прилагане от 2008 г. насам.

Има ли някакви забавяния или проблеми при изплащането на средствата?

Държавен фонд „Земеделие” отчита висока ефективност при обработката на заявленията за подпомагане и заявленията за плащане по програмата. Постигнахме го чрез повишаване на автоматизацията на използвания модул в интегрираната система за администриране и контрол, децентрализация на работата, намаляване на броя на изискваните документи, представени от кандидатите, за сметка на извършването на административни проверки от служителите на фонда. Българските пчелари бяха подпомогнати при изпълнението на инвестициите и чрез отпуснатите кредити от Държавен фонд „Земеделие” с преференциални условия за кандидатите по мярка D от Националната програма по пчеларство.
Основно затруднение при обработката на документите в областните структури на фонда и отдел „Месо и пчеларство” Централно управление е следствие от големия брой заявления за плащане, подадени от ползвателите в последния ден на приема – 31 август. Това доведе до струпване на голям брой заявления за плащане, които да бъдат обработени от служителите в периода септември-началото на октомври. В тази връзка използвам възможността да апелирам към пчеларите – бъдещи кандидати по програмата, да планират по-ефективно извършването на инвестициите и разходите и да подават своевременно документи за плащане на финансовата помощ в регионалните структури на Фонда.
 
Какви са основните изисквания за кандидатстване по тази програма? Има ли определен брой кошери, с които трябва да разполага един пчелар, за да кандидатства по тази програма? Кой може да се възползва от тази програма?

Допустим кандидат е този, който отговаря на следните условия: да е регистриран като земеделски производител, съгласно условията на Наредба 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители; да няма задължения към Държавен фонд „Земеделие”, да няма изискуеми задължения към държавния бюджет. Наличните кошери в пчелина да са маркирани по реда на Наредба 27 от 2002 година за регистрация и идентификация на пчелните семейства. Пчелинът трябва да бъде регистриран или пререгистриран като животновъден обект, или наличните пчелни семейства да са под ветеринарен контрол. Не се изисква минимален брой кошери, които трябва да има един пчелар, за да кандидатства по програмата. По мярка Д, сектор 1 за купуване на кошери могат да кандидатстват лица, притежаващи до 150 пчелни семейства. Останалите пчелари могат да купуват кошери по Програмата за развитието на селските райони. Заявления за кандидатстване се подават в областните дирекции на фонд „Земеделие” по постоянен адрес на физическото лице или по адрес на регистрация на юридическото лице.

Какви проекти се финансират най-често по тази програма?

Най-масовите проекти, подавани по програмата, са към мерките Б и Д. А именно това са за купуване на лекарства за борба срещу вароатозата, купуване на кошери, пчелни семейства и пчелни майки.

 
Има ли много млади хора, които се занимават с пчеларство и се възползват от това финансиране?

 
През последните две години от прилагане на тригодишната програма се наблюдава засилен интерес на по-млади кандидати в сравнение с тези от предходния тригодишен период. Според анализа на възрастта на кандидатите по програмата през 2012 година, 32% от сключилите договор за безвъзмездна финансова помощ са между 18 и 40 години, 45% са в интервала 41 – 60-годишна възраст и едва 23% са над 60-годишна възраст.

 
Кога ще започне новият прием на заявления и как може желаещите да се информират за него?

В момента служителите на отдел „Месо и пчеларство” на Държавен фонд „Земеделие” работят усилено за подготовката и осигуряването на новия прием. Съгласно изискванията на програмата и във връзка със старта на прием 2013, беше извършено проучване на цените за лекарствени средства за кошери, пчелни семейства и пчелни майки, за да се определи лимитът на разходите по тези мерки. В средата на септември в Министерството на земеделието и храните се проведе заседание на работна група по управление на програмата, на която беше взето решение за окончателния размер на тези лимити и бяха приети и гласувани предложенията по програмата. В края на септември се проведе заседание на същата работна група по отношение на бюджета 2013. А в момента в ход е изменение на процедурата за работа с цел оптимизиране и повишаване на качеството на работния процес, автоматизиране на дейностите в информационната система и минимализиране на административните пречки. Очакванията са към средата на ноември 2012 година да започне приемът на документи, като заявленията и инструкциите за кандидатстване ще бъдат публикувани на сайта на Държавен фонд „Земеделие”.

Какви са очакванията за следващата година, ще има ли още повече проекти, договорени и изплатени средства за българските пчелари?

Отчитайки данните от финансовата 2012, както и резултатите от предходните три години на изпълнение на програмата, очакваме интерес от страна на българските пчелари и за следващата финансова година, и резултатът да остане висок. Пчеларството е традиционен отрасъл на българското земеделие и осигурява заетост както на професионално занимаващите се с производство на пчелни продукти, така и на хора, търсещи алтернативи за източници на доходи. В рамките на националната програма „Пчеларство” бяха финансирани няколко проекта, целящи популяризиране на българските пчелни продукти, в това число и произведените по биологичен начин. Резултатите от тях категорично доказват растящия интерес от страна на потребителите към пчелните продукти. Проведената тази година схема за кредитиране по националната програма „Пчеларство” ще продължи да функционира и през следващия финансов период. Тези факти ни дават основание да смятаме, че и през следващата 2013 година българските пчелари ще запазят сериозния си интерес към програмата като един добър източник за финансиране на функционирането и разширяването на дейността на земеделските производители – пчелари.
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2