Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Интервюта - Румен Порожанов, ДФЗ: Стремежът ми е всеки служител на фонда да припознае компетенциите и отговорностите си

small
  Фокус: Г-н Порожанов, колко са неразгледаните проекти, подадени от бенефициенти в ДФЗ по Програмата за развитие на селските райони?
  Румен Порожанов: Преди два месеца проектите в процес на обработка надхвърляха 1850, като това бяха приеми 2008 – 2009, респективно и от 2010 г. Към момента техният брой е сведен до 1600. Преструктурирахме работата в отдел „Договориране” и работим с ясен график за приключване на проектите от 2008 – 2009 и 2010 г. 
   Фокус: От колко време чакат те за разглеждане – средно?
  Румен Порожанов: Важното е, че в тези няколко седмици бяха анализирани основните причини за забавянето. От една страна става дума за вътрешно организационни причини, от друга, те са свързани с вземането на определени експертни мнения и коригиране на отношенията с управляващия орган. Като се има предвид вече много по-доброто ниво на взаимоотношения с Министерството на земеделието и храните, смятам, че ще спазим сроковете, които сме си поставили.
  Фокус: Какви средства са платени досега по ПСРС? Колко планирате да разплатите до края на годината?
  Румен Порожанов: До този момент от програмата са усвоени около 1 млрд. и 100 млн. лв. ефективни, европейски изплатени средства с източник Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕФРСР). От тях 906 млн. лв. са свързани с мерките, които са обект на програми, и към тях трябва да добавим и разходите, свързани с прехвърлените средства от Програмата за развитие на селските райони към директните плащания.
  Фокус: Какъв прием на нови проекти планирате за тази година? По кои мерки?
  Румен Порожанов: На електронните страници на ДФЗ и ПРСР е публикуван графикът за прием на проекти през 2011 г. Фонд „Земеделие”, както и земеделското министерство, имаме грижата да уведомим кандидатите по програмата при евентуална промяна в графика.
Предвижда се до края на годината да бъдат отворени прозорци за прием по всички мерки, с изключение на общинската 322 „Обновяване и развитие на населените места”, тъй като нейният финансов ресурс е изчерпан.
Както знаете, през месец април тази година Министерството на земеделието и храните подготви и подаде нотификация към ЕК за прехвърляне на средства по мерките 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”. Периодът за одобрение или отказ по регламент е шест месеца, така че все още очакваме отговор.
  Фокус: Колко са проектите, от които бенефициенти сами се отказват да реализират? Какви са най-често причините?
  Румен Порожанов: Оттеглените заявления за подпомагане от страна на кандидатите са 364, а отказалите се преди подписване на договор са 66 на брой.
Една от основните причини е, че банковите институции сведоха до минимум кредитирането. Бенефициентите трудно осигуряват необходимите собствени средства за реализация на проектите. Нашата основна цел е да оптимизираме максимално усвояването на средства през настоящата година. В оборот имаме контрактувани договори за около 390 млн. евро, които са в процес на изпълнение. От друга страна, добър ефект ще даде и желанието ни за финализиране в определените срокове на проектите – прием 2009 – 2010. Позитиви ще има и от децентрализацията на 141 мярка. Тя в момента се приема от регионалните структури на Разплащателната агенция и правата за договаряне и плащане ще бъдат прехвърлени на РРА.
  Фокус: Колко нередности по проекти са установени досега по ПРСР? Какви санкции са наложени? 
  Румен Порожанов: Често констатираните нередности, които отчитат нашите експерти при разглеждането и обработката на проектите, са следните: доставка на активи с различни от утвърдените технически параметри в изискванията; изпълнение на по-малко количество спрямо одобреното в договора за финансово подпомагане, сключен между ДФЗ и бенефициента; заявяване за плащане на недопустими разходи – като ДДС. Понякога има несъответствие между заложените в договора елементи на предмета на инвестицията и реално изпълнените. В тези случаи се налагат санкции или отказ за плащане. Причините за редукция биха могли да са различни, понякога независещи от крайния бенефициент, а в редки случаи е налице нередност – в смисъл на опит за измама от страна на бенефициента. Като санкции са наложени около 0,03 % от изплатените субсидии, което се равнява на 1,5 млн. лв. Отказани за плащане са 25 млн. лв.
  Фокус: Какви промени са направени или предстоят да се направят по ПРСР, за да може ресурсът по програмата да бъде усвоен в максимална степен? Имахте идея всеки бенефициент да може да следи проекта си в интернет.
  Румен Порожанов: Това вече е факт. На електронната страница на ПРСР, www.prsr.bg, е създадена специална секция, „Проверка статус на проекти”. Там всеки бенефициент на програмата, чрез въвеждане само на Уникалния си регистрационен номер (УРН), може самостоятелно да извърши справка за това на какъв етап от обработката му се намира подаденият проект. Информацията се актуализира всяка седмица.
По отношение на програмата са стартирани процедури за промяна на наредбите с цел облекчаване режима на кандидатстване и обработка на самите проекти от експертите. Това със сигурност ще доведе до по-доброто усвояването на средствата по ПРСР. Както вече споменах, внесена е нотификация към ЕК за прехвърляне на средства към мерките 112, 121 и 321, които са най-атрактивни за бенефициентите ни, като общият размер на предложените за прехвърляне средства е приблизително 300 млн. евро публични средства.
  Фокус: Фонд „Земеделие” за първи път извърши плащане към тютюнопроизводителите. Колко са предвидените средства?
  Румен Порожанов: Миналия петък фонд „Земеделие” разплати национални доплащания на 29 530 производители, свързани с производството на „Тютюн” за периода 2007 – 2009. Общият размер на изплатената сума е 34,1 млн. лева, като плащанията са изведени на базата на средното годишно количество тютюн, изкупен за посочения референтен период. Предстои следващите дни да се извърши плащане на още около 1000 тютюнопроизводители след обработка на техните данни. Изплатените средства са първи транш, а втората част ще платим през август т.г., като максималният размер е до 70 млн. лева.
  Фокус: Какво сочи статистиката за изплатените към момента средства по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за 2010 г.?
  Румен Порожанов: Към 30 май 2011 г. по СЕПП са оторизирани 91 655 заявления на обща стойност 564 045 753 лева, което представлява 99,88% от всички подадени. По схемата за национални доплащания на площ са оторизирани 57 738 броя заявления от общо подадени 72 090. Оторизираните суми възлизат на 259 753 019 лева.
  Фокус: Колко бенефициенти все още не са получили парите си (директни плащания и национални доплащания)?
  Румен Порожанов: Към 30 май 2011 г. не са оторизирани 108 броя заявления по СЕПП. Броят на заявленията за национални доплащания, за които не е извършена оторизация, са 14 352. Тя ще бъде извършена, след като кандидатите за подпомагане предоставят в областните дирекции на фонд „Земеделие” удостоверение от НАП за липса на задължения.
  Фокус: Колко души кандидатстваха по СЕПП за 2011 г. към момента? Румен Порожанов: Броят на подадените заявления за кампания 2011 г. със заявена схема СЕПП към 30 май 2011 е 87 196. Обръщам внимание, че крайният срок за прием на заявления е 9 юни 2011. До тази дата земеделските производители, които не са подали заявление, ще имат възможност да го направят.
  Фокус: Какви промени въведохте в режима на работа в ДФЗ, откакто сте на поста, с цел подобряване на работата?
  Румен Порожанов: Подобряването на работата в фонд „Земеделие” е комплексен процес, тъй като самата структура е много сложна. Тя съчетава функциите на разплащателен орган по усвояването на двата европейски земеделски фонда, на сертифициращ орган по програмата за рибарство, на Разплащателна агенция САПАРД с останалите проблеми по тази програма, с националните мерки за подпомагане на българското земеделие – национални доплащания, държавни помощи и др.
Усилията ни за подобряване на вътрешната организация и на цялата структура започват да дават резултат: оптимизирахме документооборота и вътрешната комуникация, преструктурирахме някои от звената, подобрихме работния процес в тях, като например в отдела за договаряне на програмата за селските райони.
Значително подобрихме комуникацията с външните контрагенти и най-вече с управляващия орган – МЗХ, което подпомогна, както срочното разплащане на плащанията по СЕПП, към тютюнопроизводителите, така и за разрешаване на проблемите, свързани с ПРСР. Вече има работна група за изготвяне на промени в Устройствения правилник на фонда. В момента групата анализира вътрешните функции и процеси, а също и взаимоотношенията с териториалните структури.
Стремежът ми е всеки да припознае компетенциите и отговорностите си и да се отнася професионално към тях. Разбира се, че има какво да се желае, но мисля, че промененото отношение вече се усеща, както и подобреният климат за работа.
 
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2