Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

По Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” има подадени 3 814 проекта, което показва, че интересът е голям

Г-жо Боцева, на първо място да припомним кои стопани могат да кандидатстват за подпомагане по Мярка 121?
 
В този период на прием могат да кандидатстват земеделски производители или признати организации на земеделски производители. Може би Ви прави впечатление, че това всъщност са допустимите кандидати според условията на Наредба № 8 от 03 април 2008 г. Това наистина е така. Този прием е обявен във връзка с прехвърлените средства към общия бюджет по Мярка 121 след 8-ото изменение на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

 
Докога ще продължи приемът и къде желаещите трябва да подават заявленията си?
 
В заповедта за прием е определен крайният срок, в който желаещите могат да подадат своите заявления за подпомагане – до 24 август 2012 г. Както и досега, проектите се подават в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) по място на извършване на инвестицията.

На какви критерии и изисквания трябва да отговарят проектите?

Всички условия относно кандидатите и проектите са посочени в Наредба № 8 от 03 април 2008 г., но все пак накратко ще изложа основните:
Земеделските производители трябва да отговарят на следните условия:
- да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.);
- икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата да бъде поне 1 икономическа единица (ИЕ);
- да използват земеделски площи с размер не по-малък от 1 хектара или 0,5 хектара за трайни насаждения и/или лозя, с изключение на кандидатите, които са били одобрени за подпомагане по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР и кандидатите, подали заявление за подпомагане за инвестиции изцяло в сектори птицевъдство и/или свиневъдство;
- юридическите лица да са получили минимум 50% от общия доход за предходната година от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги;
- юридическите лица да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията или да са държавни предприятия, включително създадени по Закона за Селскостопанската академия;
- едноличните търговци и юридическите лица-търговци, да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;
- юридическите лица да са функционирали най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане и да имат за предходната финансова година минимум левовата равностойност на 3500 евро доход от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги.
Лицата се подпомагат, при условие че: нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие”; нямат изискуеми публични задължения към държавата; не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност; не са в производство по ликвидация.

Колко проекти са подадени до момента и от какъв тип са те?

От началото на приема на 23 юли 2012 г. до 09 август 2012 г. включително са подадени 106 проекта, като за момента не бихме могли да кажем какъв е интересът към отделните направления, тъй като не е въведена цялата информация по тях и анализът не би бил точен.

Какви грешки допускат стопаните най-често, които водят до отхвърляне на проекти?

Все по-рядко се допускат грешки при подаване на заявления за подпомагане, но дори и да има такива, наредбата дава възможност да изпратим писмо, в което да обясним на кандидата къде и какво не е ясно и да изискаме допълнителна информация и документи, така че неяснотите и непълнотите да бъдат „изгладени”. Нека кандидатите да подхождат с разбиране към тези писма, защото целта им е изчистване на всички неточности и избягване на проблеми в бъдеще. Така и ние, и бенефициентите ще спим по-спокойно.
Накратко ще опиша нещата, за които най-често се изискват допълнителни данни:
- непълна или неясна информация относно доходите от земеделие;
- липса на разрешителни за инвестиции или дейности;
- представяне на оферти от лица, които не отговарят на условията (строители, които не са вписани в Централния професионален регистър на строителя; оференти на посадъчен материал, които нямат разрешително за производство и/или търговия с такъв и др.) Трябва също така да обърна внимание на факта, че с промяна на наредбата от 30. август 2011 г. към определението за „независими оферти” са добавени нови условия. Според последното от тях не са независими оферти подадени от лица, едното от които е търговски представител на другото.
- наблюдава се неразбиране на разпоредбите на чл. 23, ал. 1, особено при проекти, свързани с трайни насаждения. Изрично е описано, че „когато се кандидатства за отпускане на финансова помощ за извършване на дейностите, посочени в чл. 4, ал. 1, с растителни продукти, размерът на земята/площта, от която се добиват тези продукти, се доказва по един от следните два начина: с документи за собственост и/или ползване на земя и/или друг вид недвижими имоти, в случай че се кандидатства за отпускане на финансова помощ за инвестиции, свързани с трайни насаждения, или за инвестиции в оранжерии и гъбарници, както и във всички случаи извън тези по т. 1.”

Колко средства ще бъдат разпределени по Мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони при този прием?

Приемът, който е обявен в момента, е с общ бюджет 215 383 016 евро, от които 141 669 548 евро са новопрехвърлените средства, насочени към повишаване на общата конкурентноспособност на сектора. Тези допълнителни средства са разпределени по направления както следва:
- за кандидати, изпълняващи проекти по Мярка 112 – 20 000 000 евро;
- за кандидати, изпълняващи проекти по Мярка 141 – 3 000 000 евро;
Обръщам внимание, че за разлика от предходния прием сега няма заложени условия за съответствие между инвестициите в проекта по Мярка 121 със заложените индикации в бизнес плановете по Мярка 112 или 141!
- за кандидати с подадени заявления по Мярка 214 и за биологични производители – 32 000 000 евро;
- за кандидати в сектор „плодове и зеленчуци” – 25 000 000 евро;
Тук ще внеса уточнение, че обхватът на сектор „плодове и зеленчуци” е посочен в приложение към заповедта за прием!
- за всички останали кандидати – 61 669 548 евро.
- обявен е прием и по така наречените гарантирани бюджети, като средствата за тях са в размер на 73 713 468 евро, разпределени по подбюджети по следния начин:
- за инвестиции за достигане на стандартите на Общността в сектор „мляко”, вкл. и по Нитратната директива – 48 318 187 евро;
- за инвестиции за достигане на стандартите на Общността в други животновъдни сектори извън сектор „мляко”, вкл. и по Нитратната директива – 23 459 974 евро;
- за инвестиции за преминаване на стопанството към биологично производство – 1 935 307 евро.

Какъв е интересът от страна на българските стопани към Мярка 121, какво показват вашите наблюдения от реализираните досега приеми?

Трябва да отбележа, че по Мярка 121 до 09 август 2012 г. включително има подадени 3 814 проекта, което само по себе си показва, че интересът е голям. Това не е случайно. Обхватът на мярката е обширен, а в същото време за земеделците тя дава единствената възможност за модернизиране на стопанствата и повишаване на конкурентноспособността им.

За новия програмен период предвиждат ли се промени във връзка с Мярка 121, ще бъде ли пренасочен допълнителен финансов ресурс заради интереса на земеделските стопани?

Все още изготвянето на Програмата за новия програмен период е в начален етап и не бихме могли да дадем детайлна информация в тази насока. Все пак средства за модернизация на стопанствата ще има, но размерът им, приоритетите и условията за отпускането им са обект на разработване и анализ от страна на работна група към Министерството на земеделието и храните като Управляващ орган по Програмата.
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2