Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Схемата за рефинансиране на проекти по ПРСР води до повишена усвояемост на средствата от европейските фондове

Г-н Капитанов, колко са до момента търговските банки, с които ДФЗ-РА е сключилдоговори за рефинансиране на проекти?
 
Общо 21 от 24-те търговски банки, регистрирани по българското законодателство, са сключили договори за рефинансиране с ДФ „Земеделие”. Сътрудничеството между фонда и банките в страната е дългогодишно, като първите рамкови договори за рефинансиране на проекти са сключени през 2002 година. Първоначално по тези договори се рефинансираха проекти по инвестиционните програми на фонда – „Растениевъдство”, Животновъдство” и „Селскостопанска техника”, а малко по-късно в обхвата бяха добавени и проекти по програма „САПАРД”. През миналата година ДФ „Земеделие” преподписа договорите за рефинансиране с банките, като за кредитополучателите бяха договорени нови по-изгодни лихвени условия – фиксирана лихва от 7 процента годишно за целия срок на кредитите. При същите условия бяха сключени договори и за рефинансиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
          
Каква е идеята и за какво се предоставя финансов ресурс?
        
Фонд „Земеделие” предоставя кредитен ресурс на бенефициенти по следните схеми: Схема за рефинансиране на проекти по ПРСР, Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство, Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по „Националната програма по пчеларство”, и Схема за директни доставки на храни от животински произход.
Целта е стимулиране на инвестиционния процес в областта на селското стопанство. За разлика от мерките по ПРСР, при схемите за кредитиране необходимите средства за реализация на съответната инвестиция се предоставят предварително под формата на кредит.
 В условията на затруднен достъп до кредитен ресурс, схемата за рефинансиране по ПРСР значително подпомага изпълнението на проектите, което от своя страна води и до повишена усвояемост на средствата от европейските фондове. Така например чрез осигуреният кредитен ресурс по програма „САПАРД” са усвоени над 100 млн. лева европейски средства, а по ПРСР към настоящия момент се очаква допълнително усвояване от 60 млн. лева, като дейността по рефинансирането на проекти по ПРСР продължава.
 
По какъв начин се осъществява финансирането?
 
Финансирането се осъществява след сключване на договор за кредит между банката и кредитополучателя, при условията на съответната схема за кредитиране. Впоследствие ДФ „Земеделие” рефинансира банката с размера на одобрения кредит.
 
До този момент какъв е размерът на рефинансираните средства?
 
За периода на действие на схемите за кредитиране чрез банките са рефинансирани над 2 000 кредита на стойност над 500 млн. лева.
По инвестиционните програми и кредитната схема за инвестиции в селското стопанство са рефинансирани 1471 кредита на стойност над 260 млн. лева.
Рефинансирани са 361 кредита за реализация на проекти по програма „САПАРД” за над 201 млн. лева.
От стартирането на схемата за рефинансиране на проекти по ПРСР, през август 2011, до момента ДФ „Земеделие” е поел ангажименти за рефинансиране на 230 кредита на стойност над 55 млн. лева, като предоставените до момента средства са над 48 млн. лева.
По схемата за кредитиране на пчелари са предоставени 141 кредити за 932 889 лева. По схемата за директните доставки - 11 проекти с обща сума на инвестициите 160 926 лева и договорена държавна помощ за 76 408 лева
 
Какъв е пътят, по който земеделските стопани могат да кандидатстват за получаване на средства?
 
Кандидатстването по Кредитната схема за инвестиции в селското стопанство се осъществява в Областните дирекции на ДФ „Земеделие”, като се представя и писмо от избрана от кандидата търговска банка, чрез която ще се осъществи рефинансирането. След одобрение на проекта от фонда, същият се изпраща в банката и след сключване на договор за кредит между страните, средствата се предоставят на банката и съответно на клиента.
По схемата за рефинансиране на проекти по ПРСР кандидатстването се осъществява в избраната от клиента банка, като се предоставя сключения договор за предоставяне на финансова помощ по ПРСР. След одобрение от страна на банката и сключване на договор за банков кредит, фондът предоставя средствата на банката и тя съответно ги предоставя на клиента.
 
Бихте ли разяснили какви са условията - лихвен процент, документи?
 
Лихвените условия и при Кредитната схема за инвестиции в селското стопанство и при Схемата за рефинансиране на проекти по ПРСР са фиксирани на 7 процента годишна лихва за целия период на издължаване. По Схемата за рефинансиране на проекти по ПРСР срокът за издължаване е до 60 месеца, а по Кредитната схема сроковете са различни, в зависимост от вида на инвестицията. Максималният размер за един кредит по Кредитната схема е 2 000 000 лева. По Схемата за рефинансиране на проекти по ПРСР рефинансирането e в размер до 100 % от одобрената инвестиция, намалена с изплатените авансови и/или междинни плащания, но не повече от 500 000 лева. След получаване на безвъзмездната финансова помощ, същата се използва за цялостно или частично погасяване на отпуснатия кредит.
        

Важно е да се отбележи, че установените договорни взаимоотношения на ДФ „Земеделие”с търговските банки допринасят за засилване интереса на банките към земеделските производители, които по този начин получават достъп до кредитен ресурс при благоприятни условия за реализиране на проектите си.

June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2