Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Живко Живков, изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“: Нямам притеснения от ревизии във фонда

Живко Живков е завършил магистратура по „Право” във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” през 2009 г. Притежава и магистърска степен „Агроном” от Лесотехническия университет в гр. София. Владее английски и руски език. От 2003 г. работи в областната дирекция на Министерството на земеделието и храните във Велико Търново, а от 2009 г. до 2014 г. е директор на Областната дирекция на ДФ „Земеделие” в старопрестолния град. От 29 август 2014 г. Живко Живков е назначен за заместник изпълнителен директор с ресор „Директни плащания на площ” и „Информационни технологии”. От 15 февруари 2017 г. е изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“.

- Господин Живков, какво е текущото състояние на проектите по двата приема на подмярка 4.1, как ще бъдат приключени, не се ли натрупва вече сериозно забавяне по подмярката, особено от проекти, подадени в първия прием през 2015 г.?

- В първия прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ през 2015 година бяха подадени 3 358 проекта със заявена субсидия над 1,2 млрд. лева, което надхвърли повече от 4 пъти определения със заповед на министъра на земеделието и храните бюджет от 150 милиона евро или 293,3 млн. лева. В процеса на обработка на подадените заявления бяха одобрени и подписани малко над 800 договора за финансово подпомагане на проекти, получили над 39 точки след проверката за съответствие с критериите за подбор. През октомври миналата година със заповед на министъра на земеделието и храните беше определен бюджет от левовата равностойност на 49,5 млн. евро за наддоговориране „под условие” по подмярката. Става въпрос за заявления за подпомагане, получили по критериите за оценка от 38 до 33 точки или 416 проекта. В рамките на последните 4 месеца бяха обработени всички проекти, попадащи в този диапазон от точки и към момента тече процедурата по сключване на договори „под условие” за тези кандидати. След извършен анализ беше установено, че вече има наличен бюджет, който е освободен от анулирани и неподписани договори, за проектите, получили 38 точки на ранкинг. Това означава, че за тях към днешна дата са в сила договори без условие, тоест с кандидатите с 38 точки се сключват стандартни договори като за всички останали проекти с над 39 точки. През 2016 година беше обявен и вторият период на прием на заявления за подпомагане по същата подмярка с бюджет по заповед на министъра на земеделието и храните от 237 милиона евро. С промени в наредбата за прилагането й, които влязоха в сила от 30 септември 2016 г., максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат за целия период на прилагане на ПРСР 2014-2020 беше намален до левовата равностойност на 1 милион евро. Бяха направени промени и в тежестта на критериите за подбор и добавянето на нови критерии, които имат за цел да осигурят финансов ресурс за повече кандидати с акцент върху приоритетни сектори и отрасли. Във втория период на прием по подмярката бяха допустими и проекти с инвестиции за напоителни системи, както и разходи по проекти за колективни инвестиции, представени от признати групи или организации на производители. Беше предвидена и възможност за прехвърляне на заявления от първия прием по подмярката. Броят на приетите нови заявления беше 2 926, а 239 бяха прехвърлени от първия прием. Така общият брой на проектните предложения стигна 3 165. Размерът на заявената финансова помощ по приетите и прехвърлени заявления за подпомагане е почти 1, 5 млрд. лева, т.е. надхвърля над 3 пъти определения бюджет, което доведе отново до обработването на проектите в условията на ограничен бюджет. В момента се извършва предварителна оценка по критериите за подбор. Сложността при ранкирането на проектите от втория прием идва от добавените нови критерии за строително-монтажни работи, за колективни инвестиции и интегрирани проекти и критериите, както и за запазване на съществуващите работни места и създаване на допълнителна заетост в стопанството. Очакванията са ранкингът да приключи до края на февруари, след което ще бъде публикуван на сайта на ДФ „Земеделие”.

- Какви са проблемите, свързани с т. нар. общински проекти, колко проекта има подадени и на каква стойност? Колко жалби са постъпили за този прием и какви са трудностите, с които са се сблъскали кандидатите? Няма ли опасност приемът да бъде опорочен, заради промяна на указанията след като са постъпили проектите?

- По подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са подадени 925 проекта на обща стойност над 2 млрд. лева. Постъпилите в ДФ „Земеделие“ възражения срещу приключилата предварителна проверка за съответствие с критериите за подбор по подмярката са 200. Има създадена работна група, в която са включени представители на Управляващия орган и на Разплащателната агенция. Тази работна група ще се произнесе относно основателността на жалбите в най-кратки срокове. Категорично няма опасност приемът по подмярката да бъде опорочен. Ако кандидатите имат затруднения или въпроси при подготовката на проектните си предложения, те имат възможност да поискат разяснения от Министерството на земеделието и храните или от Разплащателната агенция по условията за предоставяне на финансова помощ. Тези разяснения се публикуват на електронната страница на МЗХ или Разплащателната агенция.

- Само след дни стартира кампанията по директните плащания за 2017 г. В нея обаче ще има нормативни промени, които може да затруднят земеделските производители. Какви мерки се вземат за успешното провеждане на кампанията и има ли вероятност да се удължи срокът за приемане на документи по нея?

- От Кампания 2017 по линия на директните плащания ще се прилагат 13 нови схеми за обвързано производство. Осем от схемите са за подпомагане на сектор „Животновъдство“, пет - за подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци. По новите схеми за животни се въвеждат изисквания за доказване на реализация на суровини от животновъдството (мляко и приплоди) през календарната година на кандидатстване по съответната схема, като е отчетена породната принадлежност. За да получат субсидия, кандидатите трябва да представят документи за реализация на мляко и/или млечен продукт съгласно посочените срокове в наредбата. В схемите за плодове и зеленчуци има промяна на подпомаганите култури. Министерството на земеделието и храните провежда разяснителна кампания по предстоящата Кампания 2017 във всички региони на страната. ДФ “Земеделие“ работи в посока на успешното стартиране на кампанията по прием на заявления за 2017 година като разработва нови функционалности в системата, които да интегрират промените по схемите и да улеснят кандидатите при подаването на заявлението за подпомагане. Предвидени са различни предупреждения за кандидатите, които ще ги насочват за правилно попълване на заявлението за подпомагане. Що се отнася до това дали срокът за приемане на документи в Кампания 2017 ще бъде удължен, решението е на ниво ЕК и на този етап нямаме информация да е взето такива.

- Очаквате ли цялостна ревизия на ДФ „Земеделие“, за която даде сигнал служебният министър в началото на своята работа?

- Преди всичко Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) е Разплащателната агенция (РА), която администрира най-голямото по обем финансиране за България от Европейския съюз. Ето защо гледам на ДФЗ като на структура, която изисква огромна отговорност при управлението и прецизност в работата, добра координация в дейността и непрекъсната връзка с бенефициентите. Фондът е основният инструмент за изпълнение на политиките в сектора, които се определят от ЕС и МЗХ. От всичко това произтича и необходимостта от контрол при разходване на европейските средства – и превантивен, и последващ. В качеството ми на изпълнителен директор на ДФЗ, аз нямам притеснения от ревизии. Всяка година от януари до май в ДФЗ текат регулярните проверки на ЕК и Европейската сметна палата. Институцията работи прозрачно и спазва европейската и националната нормативна уредба. Това гарантира интересите и парите на българските и европейските данъкоплатци.

- Има ли опасност да се оголи фонда откъм експертен потенциал?

- Няма такава опасност. В институцията работят подготвени кадри. Ако ме питате дали ще има уволнения, моят отговор е – категорично не. Искам да уверя както бенефициентите, така и служителите ДФЗ, че сътресения в системата не може да има.

June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2