Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Живко Живков: Да работиш в ДФ „Земеделие“ е гордост и чест за всеки един от служителите

- Господин Живков, кампанията по директните плащания е към своя край, как премина тя в режима на нови нормативни изисквания, колко заявления бяха подадени до 14 юни, до когато не се налагат санкции?

- Кампанията тази година премина в доста динамичен порядък. Тя стартира с леко забавяне заради административни неуредици в Министерство на земеделието, свързани не само със смяната на политическото ръководство, но и със софтуерните проблеми. Вторите дойдоха от страна на фирмата, осигуряваща обслужването на информационната система, в която се вписват правните основания на фермерите за обработване на площите. Това доведе до удължаване на сроковете за кандидатстване. Същият проблем съществуваше и в миналогодишната кампания, когато пак се наложи да бъде удължена кампанията. Към 14 юни отчитаме общо подадени 114 002 заявления. Те обхващат, като подпомагане, 3 807 594 хектара земя и 1 679 765 глави добитък. Основният извод от тазгодишната кампания е, че нивата на заявяване на площи са по-високи, а общият брой заявления е сходен с миналогодишния прием. Това е показател и за повишаване интереса към аграрния сектор. По отношение подпомагането за животни не би било коректно да правя сравнение, защото сега схемите са с три повече. Има и промени в изискванията за допустимост, спрямо Кампания 2016. Мога да заявя, че решението за удължаване срока за кандидатстване по директните плащания, е изпълнило своите цели и Кампания 2017 е във финалната си фаза - в периода 14 - 23 юни. Към момента се обработват и приключват по-малко от 250 заявления - на ниво редакция в общинските служби земеделие (ОСЗ).

- Кои са основните трудностите в кампаниите, провеждани досега?

- Всяка смяна на политическото управление на страната е водила до трусове - било то малки или по-осезаеми. Други затруднения, които са се появявали в предходни кампании, са били свързани със същите проблеми, с които се сблъскахме и сега. Говоря основно за забавянията при обнародване на нормативната база, което от своя страна води и до забавяне при адаптирането на системата ИСАК спрямо измененията. Всичко това носи негативи както за земеделските стопани, така и за работата на служителите във фонда.

- Планирате ли да предложите на МЗХГ становище за административно опростяване?

- Активно се работи по въвеждане на софтуера за електронно кандидатстване по схемите и мерките, които фондът администрира. Но тук искам да уточня, че така нареченото „опростяване“ преминава през доста сложни процедури, които трябва да се разработят, тестват и изчистят като техническо изпълнение. По моя инициатива започват да се провеждат „Дни на отворени врати“ във всички областни дирекции на Фонд „Земеделие“. За целта ще се разкриват временни приемни, за които обществеността беше предварително уведомена чрез регионалните медии. В рамките на приемната гражданите ще имат възможност да подават своите жалби и сигнали, както и предложения за подобряване работата на областните дирекции. Така ще установим дали служителите изпълняват коректно своите задълженията, свързани с прилагане на програмите, схемите и мерките, които ДФ „Земеделие“ – РА администрира. Първата приемна беше разкрита в Благоевград в края на май месец. Ще се установи и дали служителите извършват реални действия или бездействия, които водят както до накърняване интересите на земеделските стопани, така и до дискредитиране доброто име на ДФ „Земеделие“.

- Ще могат ли фермерите да подават заявления електронно при Кампания 2018 ? На каква фаза е реализацията на тази идея?

- Към настоящия момент е в ход изпълнението на дейностите по възложена обществена поръчка с предмет „Изграждане на система за електронни услуги в ДФ „Земеделие“. През настоящата и следващата години от страна на Фонда ще бъдат стартирани пилотни приеми по схеми и мерки от прилаганите в момента.

- По първия прием по подмярка 4.1 има проекти, получили между 33 и 38 точки, които са одобрени под условие. Освободи ли се бюджет за тях и падна ли условието?

- Одобрените проекти със сключени договори в диапазона 38 - 33 точки са общо 180 броя. Към настоящия момент е наличен бюджет само за тези с 38 точки и те са без изрична клауза „под условие” на договорите. За останалите 154 договора, които имат от 37 до 33 точки, все още няма средства. Само при осигуряване на финансов ресурс те ще бъдат анексирани и условната клауза за тях ще отпадне. Фондът периодично калкулира наличния остатъчен бюджет, който се освобождава от редукции при неизпълнение на договорите или в случаите, когато одобреният кандидат сам анулира контракта. Необходимият остатъчен бюджет за отпадане на условната клауза от договорите с 37 точки е в размер на 5 039 750 евро. В момента, в който е наличен този финансов ресурс, ще бъдат поканени всички кандидати с условни договори с 37 точки да подпишат анекси, с което ще отпадне клаузата им за условност за финансиране, за да могат да подават заявки за плащане. Крайният срок, до който могат да чакат да се освободи бюджет за отпадане на клаузата на тези кандидати, е 31 януари 2020 година.

- По втория прием при тази подмярка има ли трудности, с които се сблъскват експертите във фонда, очаква ли се наддоговаряне? Колко са санкционираните проекти?

- Поради сложния характер на проектите и дейностите по подмярката, има трудности при разглеждането им при всеки прием. Забелязва се тенденция към подаване на все по-сложни заявления за подпомагане. Това говори и за по-сериозни амбиции на самите кандидати по програмата. Във втория прием по подмярката за първи път се даде възможност на хората да кандидатстват за изграждане на напоителни системи. Това допълнително увеличи както диапазона на допустимите инвестиции в направлението, така и сложността на проектите. Традиционно по-сложни за разглеждане проектни предложения се подават в секторите „Плодове и зеленчуци” и „Животновъдство”. Само за сектор „Плодове и зеленчуци” в приема през 2016 година са подадени 1 245 проекта със заявена субсидия от близо 581 млн. лева, а за сектор „Животновъдство” - 1 024 проекта със субсидия за около 545 млн. лева. Искам да обърна внимание, че в двата сектора е ангажирана субсидия от 75% от всички подадени заявления за подпомагане. Естествено, не всички успяват да се класират поради ограничените финансови възможности на мярката, но тези, които успяха, се разглеждат. Към настоящия момент все още не може да се каже колко ще бъдат санкционираните проекти, защото приемът е в процес на окончателно затваряне. Надявам се да не са много. Това за нас ще бъде индикация, че кандидатите имат добро ниво на познаване на правилата за кандидатстване, което от своя страна е предпоставка и за по-добро изпълнение на проекта.

- При първия прием по подмярка 4.2 освобождава ли се бюджет за наддоговаряне, какво стана с измислените проекти, които затрудняваха работата?

- По първия прием на подмярката бюджетът беше определен със заповед на министъра на земеделието храните и горите. Размерът му беше увеличен, за да се покрият финансовите ангажименти за заявленията, които получиха не по-малко от 55 т. Към момента няма допълнителни средства, чрез които могат да се наддоговорят предложенията под тази граница. Проектите, които не отговаряха на критериите за устойчивост на инвестициите, не бяха договаряни, т.е. техните бизнес планове не доказваха достатъчна степен на жизнена способност. Важно е да припомня, че според изискванията в настоящия програмен период, кандидатите, получили ранкинг, трябва да спазват правилата както към датата на плащане, така и в мониторинговия период. Затова в договорите са включени допълнителни клаузи, които задължават стопаните стриктно да изпълняват заложените параметри в проектите. Това гарантира спазването на полученото преимущество пред останалите кандидати и е в синхрон с целите на програмата. Този е начинът за предотвратяване на възможността за разплащане на „измислени проекти”.

- Как се отразиха завишеният контрол и санкциите, прилагани при одобрение, изпълнение и мониторинг на проектите на недобросъвестните бенефициенти?

- Завишеният контрол и санкциите би следвало да доведат именно до намаляване на недобросъвестните бенефициенти. През този програмен период обърнахме сериозно внимание на усъвършенстване на нормативната уредба, на вътрешните правила за работа и контролите, които Разплащателната агенция прави. Смятам, че това ще доведе до по-добър краен резултат при изпълнението на програмата. По-прецизните правила още при отсяването на допустимите за финансиране проекти и по-строгият контрол ще спомогнат на първо място за реализирането на най-добрите предложения, свързани с повишаването на заетостта и по-високата добавена стойност. На второ място ще се гарантира успех при отчитане изпълнението на програмата в един следващ момент. При контрола сме съсредоточени основно към активното проследяване на ангажираността на бенефициерите за жизнеспособното функциониране на инвестицията и полагането на грижа на добър стопанин.

- Ще се справи ли екипът на фонда с изпълнението на силно натоварения график за прием до края на годината, които бе публикуван наскоро?

- Поставил съм срок до края на лятото всички проекти, подадени по двете подмерки 4.1 и 7.2, да бъдат приключени и да имат подписани договори. Индикативният график с предстоящите приеми е силно натоварен, но фондът ще направи всичко, за да изпълни заложените в него цели на министъра на земеделието, храните и горите. При наличие на добра комуникация между фонда и министерството, със стройна организация на работния процес, ясни за прилагане наредби и информационни системи, съм убеден, че ще се справим с предизвикателството. Факт е, че нямаме неограничен брой служители и че в тази връзка има обем от проекти, които всеки експерт може да поеме, но пък служителите ни са добре подготвени и съм сигурен, че ще дадат всичко от себе си, за да спазим сроковете.

- Министър Порожанов сподели, че Наредбата за изкуствено създадените условия ще бъде преместена в листа с приоритетите. Работи ли се вече по нея, какъв е коментарът Ви за този проблем?

- Приветствам решението на министър Порожанов за изготвянето на наредба за изкуствено създадените условия, тъй като колкото и стриктни правила да създаваме, винаги ще има недобросъвестни лица, които да се опитат да заобикалят правилата за финансиране с цел получаване на по-голяма облага. Мисля, че вече имаме достатъчно опит в управлението на земеделските фондове, за да бъде изготвена такава наредба, още повече, че това ще облекчи работата във фонда. Наясно съм, че институцията ни е наситена с много интереси и с много пари – и европейски, и национални. Това предполага, че винаги може да има миг недоверие и неразбиране на дейността на нашите служители. Но през цялото време, в което работя тук – и като зам.-директор, и сега като изпълнителен директор, имам самочувствието да кажа, че да работиш в фонд „Земеделие“ е гордост и чест за всеки един от служителите. Правя всичко възможно експертният състав на институцията да действа прозрачно и отговорно. Това го заявявам с целия си респект и уважение към земеделските производители и агробизнеса.

- Очаква се през юли да стартира прием по държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху горивата. Каква препоръка бихте дали към фермерите, на какво да обърнат внимание при подготовката си?

- На първо място бих искал да обърна внимание, че по тази схема за държавна помощ ДФ „Земеделие“ отговаря за извършването на плащанията до бенефициентите, чрез своята разплащателна система, както и за обобщаването на всички заявления в единна база данни. Одобряването на кандидатите и на индивидуалните размери на държавните помощи се извършва от Министерството на земеделието, храните и горите и неговите структури - в Общинските служби „Земеделие“. Въз основа на наблюдаваните грешки при предходния прием по схемата - грешно посочен ЕГН или ЕИК на самия кандидат или сгрешен идентификационен номер на доставчика, грешно попълнени данни за количество гориво или парични стойности, бих препоръчал кандидатите внимателно да попълват и сверяват данните в описите на фактурите си. При възможност да проверяват посочените данни за тези фактури и в дневниците за продажби на своите доставчици. В дневниците на доставчиците някои кандидати са посочвали например техните ДДС номера, които са различни от техните ЕИК/ЕГН или обратно. Съответно при проверката от НАП не е установено съвпадение на данните от представените описи с данните от дневниците за продажби, поради което тези фактури не са били допуснати за подпомагане.

June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2