Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

ДФЗ изплаща близо 10,5 млн. лв. на 29 бенефициера по ПРСР 2014 – 2020

    Държавен фонд „Земеделие“ започна изплащането на близо 10,5 млн. лв. (10 453 135.06 лв.) към 29 бенефициера по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.) Подпомагането по мерки е за последната седмица и е както следва:

   - по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 1 825 600.72 лв. по 3 проекта;

  - един проект по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ ще получи 18 587.52 лв.;

  - по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са оторизирани 228 608.30 лв. по 2 проекта;

  - 9 проекта по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ получават 6 264 706.41 лв.;

  - по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ са наредени 445 971.92 лв. по един проект;

  - 979 249.57 лв. по един проект ще бъдат разплатени по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;

    - по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ един проект ще получи 33 982.72 лв.;

   - по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 524 977.52 лв. по 8 проекта;

  - по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ ще бъдат разплатени 124 916.56 лв. по един проект;

  - Двама бенефициера получават 6 533.82 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“;

 

                2 септември 2021 г.                                     ДФ „Земеделие“ - РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4