Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

ДФЗ изплаща над 10,7 млн. лв. на 25 бенефициери по ПРСР 2014 – 2020

     Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ-РА) започна изплащането на над 10,7 млн. лв. (10 716 060,03 лв.) към 25 бенефициери по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.). Подпомагането по мерки е за последната седмица и е както следва:

        - по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 3 689 937,74 лв. лв. по 7 проекта;

   - един проект по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще получи 323 824,60 лв.;

    - 21 033,60 лв. по един проект са наредени по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“;

     - по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се изплащат 242 882,80 лв. по 2 проекта;

     - 8 проекта по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ще получат 5 979 461,07 лв.;

      - по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 286 988,42 лв. по 4 проекта;

     - на един проект по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ ще бъдат изплатени 20 765,50 лв.;

     - по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" са наредени 151 166,30 лв. по един проект.

 

               24 септември 2021 г.                                  ДФ „Земеделие“ - РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4