Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Нови 18 бенефициенти получават близо 8 млн. лв. по ПРСР 2014-2020 г.

    Държавен фонд „Земеделие“ нареди плащания от близо 8 000 000 лв. (7 930 690,73 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.) Подпомагане получават 18 бенефициента, като разпределението по мерки е следното:

    -      по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 1 334 907,59 лв. по 2 проекта;

 -  по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени 186 303,96 лв. по един проект;

  -  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 5 376 759,32 лв. по 4 проекта;

    -      по подмярка  19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 541 857,60 лв. по 8 проекта;

    -      по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 16 190,60 лв. по един проект;

  -   по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ са изплатени 453 547,30 лв. по един проект;

   -    по подмярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ са изплатени 21 124,36 лв. по един проект.

 

19 август 2021 г.                          ДФ „Земеделие“ - РА

 
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

262 000 233 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 декември 2022 г.
раен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.