Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 21 проекта по подмярка 4.2 от ПРСР 2014 – 2020

   Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на постъпилите чрез ИСУН 21 проектни предложения, подадени от кандидати по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. – прием 2018 г., получили от 69 до 66 точки включително на предварителна оценка.
    Припомняме, че бюджетът по подмярката беше увеличен, съгласно Заповед № РД 09-767 от 29.07.2021 г. на ръководителя на управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. от 241 188 575,38 лв. на 261 976 773,58 лв. Така се предостави възможност за финансиране на всички допустими проекти, получили между 69 и 66 точки по критериите за подбор на предварителна оценка. По процедурата се финансират инвестиции, насочени към преработка на продукти.
   От оценените на административно съответствие и допустимост 21 проекта, до следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминават 8 проекта. 4 са проектите, които не преминават на последващ етап, а 9 проекта са оттеглени от кандидатите.
     На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка.
    ДФЗ – РА ще изпрати чрез ИСУН уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на Фонда.
   След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.
 
                           9 декември 2021 г.                        ДФ „Земеделие“ – РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
6 януари 2023 г.
Краен срок за кандидатстване по BG06RDNP001-6.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.
31 януари 2023 г.
Kраен срок за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.