Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Одобрени са всички 22 проекта по подмярка 5.1, подадени от земеделски производители

             Предстои подписването на договори с кандидатите по подмярката
   Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценките на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014 – 2020 г. от приема през 2021 г.
   По процедурата са одобрени за финансиране всички подадени 22 броя проектни предложения, като одобрената безвъзмездна финансова помощ по проектите е 7 324 471,80 лв.
   Предстои изпращане на писма за одобрение на кандидатите и подписването на административни договори с тях.
    През 2021 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1, в периода на приема от 02.02.2021 до 05.05.2021 г. бяха подадени 22 броя проектни предложения. Бюджетът по приема е в размер на 23 469 600 лв.
    Инвестициите по подмярката са насочени към намаляване на риска и ограничаване на последствията от заразни болести по животните, като основната цел е защита на селскостопанското производство от въздействието на природни бедствия, ограничаване възможността за разширяване на АЧС и други заразни болести, наблюдавани при птици и дребни преживни животни.

               23 ноември 2021 г.                                  ДФ „Земеделие“ – РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4