Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 22 проекта по подмярка 8.1 от ПРСР 2014-2020

   Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на постъпилите чрез ИСУН проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 "Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 "Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите" от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. от приема през 2020 г.

    От оценените за административно съответствие и допустимост 22 проекта, до следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминават 5 проекта. 16 са проектните предложения, които не преминават на последващ етап, а едно е спряно от обработка със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА.

     На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап.

   Съгласно условията за кандидатстване по процедурата и във връзка с предоставени становища от Управляващия орган на ПРСР е установено, че голяма част от подадените проектни предложения попадат в обхвата на “Недопустими дейности“ от условията за кандидатстване, а именно:

    - Залесяване на земеделски земи с висока природна стойност. Когато част от имота попада в земеделски земи с висока природна стойност (ВПС), следва да се счита, че целият имот попада в обхвата на недопустимите дейности по залесяване;

   - Залесяване на постоянно затревени площи, включително мери, пасища, ливади и поляни;

   - Залесяване на имоти, които през последните 5 (пет) години са имали начин на трайно ползване мери, пасища, ливади и поляни; 

   - Залесяване на земеделски земи, които не са били включени в сеитбооборот през последните 5 или повече години.

    ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция ще изпрати чрез ИСУН уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА също чрез ИСУН.

   След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.

 

                   29 декември 2021 г.                                ДФ „Земеделие“ – РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

22 978 353 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4