Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 258 проекта по подмярка 4.1.2 от ПРСР 2014-2020

                           179 проекта преминават на следващ етап

   Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 258 проектни предложения по подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
    Проектните предложения са подадени чрез ИСУН прием 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.009.
   По подмярката се финансират инвестиции, водещи до подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства.
   От оценените на административно съответствие и допустимост 258 проекта, до следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминават 179 проектни предложения, 61 са проектите, които не преминават на последващ етап, 18 проектни предложения са оттеглени от кандидатите.
    На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка.
    ДФ „Земеделие” ще изпрати уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка чрез ИСУН на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА чрез ИСУН.
   След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.


                           8 април 2022 г.                         ДФ „Земеделие“ – РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4