Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Одобрени са 554 проекта по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ в сектор „Животновъдство“ от ПРСР 2014 -2020 г.

    Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) одобри 554 проекта по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г.
     Проектните предложения са подадени чрез ИСУН прием 2020 г. по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-4.008 целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“.
     Припомняме, че бюджетът по процедурата беше увеличен от 58 674 000 лв. на 121 259 600 лв., съгласно заповед № РД 09-754 от 26.07.2021 г. на ръководителя на управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. Така се предостави възможност за финансиране на всички допустими проектни предложения, подадени от кандидатите по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008.
    По подмярката се финансират инвестиции, водещи до подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства в сектор „Животновъдство“.
    От оценените на административно съответствие и допустимост 645 проекта, до следващ етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминаха 554 проектни предложения, като след този етап всички 554 проекта на кандидатите са одобрени за финансиране.
    Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране, ще получат уведомителни писма за представяне на документи, необходими за сключване на административен договор по процедура № BG06RDNP001-4.008, по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ в сектор „Животновъдство“ от ПРСР 2014-2020 г.


                      22 февруари 2022 г.                           ДФ „Земеделие“ – РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4