Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Близо 7,8 млн. лева получават 17 бенефициента по ПРСР 2014 - 2020

    Близо 7,8 млн. лева (7 714 605,89 лв.) получават 17 бенефициента по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.). Държавен фонд „Земеделие“ оторизира през тази седмица плащания по следните мерки:

    - 1 195 572,58 лв. са наредени по 2 проекта по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“;

   - 3 проекта по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ се финансират с 1 752 666,74 лв.;

   - По подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 4 проекта получават 3 951 518,51 лв.;

   - По подмярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ са наредени 354 872,35 лв. по 3 проекта;

   - 168 150 лв. са изплатени по един проект по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие;

   - По подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ са наредени 45 455 лв. по един проект;

   - По 3 проекта по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са оторизирани 246 370,71 лв.

 

                      6 август 2021 г.                            ДФ „Земеделие” – РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

17 899 635 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4