Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

109 проекта по подмярка 7.6 от ПРСР 2014 – 2020 продължават на следващ етап

    Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката на административно съответствие и допустимост на 133 проекта по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 на ПРСР 2014-2020 г. Проектните предложения са подадени чрез ИСУН по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.015.

  По процедурата кандидатстваха местни поделения на вероизповеданията за възстановяване, реставрация, реконструкция на сгради с религиозно значение, както и за закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане.

    Припомняме, че бюджетът по процедурата беше увеличен с 40 739 314 лв., съгласно Заповед № РД 09-58 от 25.01.2021 г. на заместник министъра на земеделието. От 28 423 283,49 лв. общият размер на безвъзмездната финансова помощ по подмярката стана 69 162 597,49 лв. Така се предостави възможност за финансиране на всички допустими проекти по подмярка 7.6, които са получили минималния брой точки по критериите за оценка и отговарящи на изискванията за допустимост.

     От оценените на административно съответствие и допустимост 133 проекта, до следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминават 109 проекта. 24 са проектите, които не преминават на последващ етап.

    На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка.

    ДФЗ – РА ще изпрати чрез ИСУН уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на Фонда.

   След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка и издаване на оценителен доклад.

 

                  29 декември 2021 г.                                 ДФ „Земеделие“ – РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
6 януари 2023 г.
Краен срок за кандидатстване по BG06RDNP001-6.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.
31 януари 2023 г.
Kраен срок за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.