Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

12 проекта за реконструкция на улична мрежа по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. продължават на следващ етап

    ДФ „Земеделие“ приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 14 проекта, подадени по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – Улици по подмярка 7.2. „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., обявена през ИСУН 2020.

    Общият размер на безвъзмездната финансовата помощ по процедурата бе увеличен на 148 261 326,08 лв. Той е достатъчен да бъдат оценени проектните предложения, получили минимум 23 точки включително.

     12 проекта преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка, а 2 проекта не се допускат. На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап.

    ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция ще изпрати предложенията за отказ до кандидатите чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.

   Техническата и финансова оценка се извършва само за проектните предложения, които са преминали успешно оценка на административно съответствие и допустимост.

  След приключване на етап - техническа и финансова оценка, кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране ще получат уведомителни писма и ще бъдат поканени за подписване на административни договори по процедура № BG06RDNP001-7.001 – Улици по подмярка 7.2. „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ от ПРСР 2014-2020.

 

                    13 август 2021 г.                                   ДФ „Земеделие“ - РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4