Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

14 бенефициери получават над 3,8 млн. лв. по ПРСР 2014 – 2020 г.

    Държавен фонд „Земеделие“ нареди за плащане над 3,8 млн. лв. (3 807 614,51 лв. лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за периода от 04.11.2021 г. до 10.11.2021 г. Подпомагане получиха 14 бенефициери, като разпределението по мерки е, както следва:
- по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 5 760 лв. по един проект;
- по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени 795 627,08 лв. по един проект;
- по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 2 522 796,55 лв. по 6 проекта;
- по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 177 732,22 лв. по 2 проекта;
- по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 26 681,42 лв. по 3 проекта;
- по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ са изплатени 279 017,24 лв. по един проект.

 

            11 ноември 2021 г.                                       ДФ „Земеделие“ – РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4