Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

21 бенефициентa ще получат над 10 млн. лева по ПРСР 2014-2020

    21 бенефициентa ще получат над 10 млн. лева (10 026 017,23 лв.) по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.). Държавен фонд „Земеделие“ оторизира плащанията към бенефициентите по следните мерки:

     - по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 2 974 567,95 лв. по 5 проекта;

    - 19 965,08 лв. по един проект ще бъдат изплатени по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;

    - по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 6 проекта ще получат 5 492 806,14 лв.;

    - по 5 проекта от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са оторизирани 401 518,17 лв. ;

   - по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ ще бъдат изплатени 35 580,75 лв. по 3 проекта;

   - 1 101 579,14 лв. по един проект са наредени по мярка 20 „Техническа помощ“;

 

                   29 юли 2021 г.                                        ДФ „Земеделие“ - РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
6 януари 2023 г.
Краен срок за кандидатстване по BG06RDNP001-6.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.
31 януари 2023 г.
Kраен срок за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.