Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

3 проекта по подмярка 8.3 от ПРСР 2014-2020 продължават на следващ етап

    Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 4 броя проектни предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Проектите са разпределени за обработка във връзка с увеличен бюджет по процедура № BG06RDNP001-8.004, съгласно Заповед № РД09-59/25.01.2021 г. на ръководителя на управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата възлиза на 40 042 474 лева.
   Вследствие увеличението на бюджета по подмярката на етап административно съответствие и допустимост са оценени 4 проекта. До следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминават 3 проекта, а 1 проект не преминава на последващ етап. На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап.
   ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция ще изпрати чрез ИСУН уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА също чрез ИСУН.
  След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.
    Припомняме, че по подмярка 8.3, прием 2018 г., са одобрени 20 проектни предложения и с кандидатите са сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

            30 ноември 2021 г.                                         ДФ „Земеделие“ – РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
6 януари 2023 г.
Краен срок за кандидатстване по BG06RDNP001-6.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.
31 януари 2023 г.
Kраен срок за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.