Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

31 бенефициенти по ПРСР 2014-2020 получиха 14,6 млн. лв.

  В периода от 28 юни до 2 юли ДФ „Земеделие“ преведе близо 14, 6 млн. лв. (14 588 790,44 лв.) по ПРСР 2014-2020 г. Подпомагане получиха 31 бенефициента. Извършените плащания са:

  - по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са изплатени 1 479 443,67 лв. по 4 проекта;

  - по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ са изплатени 3 780 263,50 лв.по 4 проекта;

  - по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са изплатени 7 241 990,63 лв. по 7 проекта;

  - по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ са изплатени 971 442,34 лв. по един проект;

  - по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ са изплатени 30 826,12 лв. по един проект;

  - по подмярка 9 „Учредяване на групи организации“ са изплатени 113 231,87 лв. по един проект;

  - по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 337 786,24 лв. по 4 проекта;

  - по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 633 806,07 лв. по 6 проекта;

  Припомняме, че миналата седмица ДФЗ разплати 10,3 млн. на 29 бенефициенти по ПРСР 2014-2020г. Така общо за последните 14 дни финансова подкрепа, в размер на близо 25 млн. лв., получиха 60 кандидата по програмата.

 

                  2 юли 2021 г.                                    ДФ „Земеделие“ - РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4