Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

34 бенефициера получават близо 13,8 млн. лева по ПРСР 2014-2020

   Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) нареди за плащане близо 13,8 млн. лв. (13 774 119,02 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.) за периода от 24.09.2021 г. до 29.09.2021 г. Подпомагане получават 34 бенефициера, като разпределението по мерки е както следва:

  - по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 2 994 978,90 лв. по 6 проекта;

 - един проект по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще получи 542 342,50 лв.;

  - по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 26 403,30 лв. по един проект;

  - 171 263,07 лв. се изплащат по един проект по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;

 - 8 проекта по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ще получат 4 921 966,6 лв.;

  - по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 685 111,50 лв. по 7 проекта;

  - на 9 проекта по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ ще се изплатят 195 392,01 лв.;

  - един проект по мярка 20 „Техническа помощ“ получава 4 236 661,14 лв.

 

               1 октомври 2021 г.                             ДФ „Земеделие“ - РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
6 януари 2023 г.
Краен срок за кандидатстване по BG06RDNP001-6.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.
31 януари 2023 г.
Kраен срок за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.