Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

6,3 млн. лева получават 22 бенефициери по ПРСР 2014-2020 г.

   Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане близо 6,3 млн. лв. (6 294 496 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.). Подпомагане получиха 22-ма бенефициери, като разпределението по мерки е както следва: 

      ·          по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 736 611 лв. по 2 проекта;

       ·    2 проекта по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще получат 474 875 лв.;

        ·        по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени 134 500 лв. по един проект;

        ·           4 417 502 лв. ще се изплатят по 4 проекта по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;

        ·       8 проекта по подмярка  19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ ще получат 438 235 лв.;

        ·        по подмярка  19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ са наредени 48 238 лв. по един проект;

        ·       по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ 4 проекта получават 44 534 лв.

 

 7 октомври 2021 г.                          ДФ „Земеделие“ - РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4