Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Брояч показва изплатените средства по ПРСР на сайта на ДФЗ

ДФЗ напомня на бенефициерите, които са изпълнили инвестициите си, да заявяват своевременно искане за плащане

    Брояч показващ изплатените средства по Програмата за развитите на селските райони (ПРСР 2014-2020) е новата функционалност на сайта на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА). Той е публикуван на началната интернет страница на Фонда в горния десен ъгъл. Броячът отчита преведените средства към бенефициери от началото на 2022 г. до момента, като изключва изплатените средствата по мерките от ПРСР, администрирани от Директните плащания, а именно: мярка 10 „Агроекология и климат“, мярка 11 „Биологично земеделие“, мярка 12 „Плащания по НАТУРА-2000 и рамкова директива за водите“, мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения и мярка 14 „Хуманно отношение към животните“.

    Припомняме, че на сайта на ДФЗ вече има брояч, който отчиташе изплатените средства по директните плащания за Кампания 2021 и ще отчита тези за Кампания 2022.

    За своевременно изплащане на средства по ПРСР 2014-2020 г., ДФ „Земеделие“ препоръчва на бенефициерите след изпълнение на инвестицията по договорите с Фонда, да не изчакват крайните срокове, а да заявяват плащанията своевременно. Така при установени несъответствия при обработката на документите за плащане ще има необходимото време за тяхното отстраняване и бенефициерите ще могат безпрепятствено да получат своите средства.

   За улеснение на бенефициерите и осигуряване на ефективно техническо и финансово изпълнение на договорите им на сайта на ДФ „Земеделие“ са публикувани „Препоръки за правилно отчитане на одобрени проекти, подаване на заявка за плащане и спазване на задължения след сключване на договора и в периода на мониторинг“. На страницата на ДФЗ може да бъде намерено и „Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ“.

 

            18 август 2022 г.                                    ДФ „Земеделие“ – РА

 
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

262 000 233 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 декември 2022 г.
раен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.