Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Приключи оценката на проектните предложения по две процедури по подмярка 5.1 за публичните кандидати

   Приключи и оценката за административно съответствие и допустимост по подмярката за проектни предложения, подадени от кандидати земеделски производители

   Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценките на проектни предложения по две процедури по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020 г. от приемите през 2020 г. и 2021 г.

   По две от процедурите оценителните комисии са приключили оценките за „Административно съответствие и допустимост“, както и „Техническа и финансова оценка“ на проектните предложения, подадени от публични субекти по подмярка 5.1.

   Предстои изпращане на писма за одобрение на одобрените кандидати. подписването на договори с кандидатите.

      По процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.001 – S2 по подмярка 5.1 в открития прием през 2020 г. бяха подадени 3 проектни предложения от публични субекти – Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ), Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт "Проф. Д- р Г. Павлов" (НДНИВМИ) и Изпълнителна агенция „Борба с градушките“. Определеният бюджет по приема е в размер на 9 387 840 лв. Проектните предложения са на стойност 8 100 580,59 лв., а одобрената безвъзмездна финансова помощ по тях е в размер на 7 317 220.58 лв.

      През 2021 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.004 по подмярка 5.1 в периода на приема от 09.02. до 10.06.2021 г. са подадени 2 проектни предложения - от Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ) и Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф. д-р Г. Павлов“. Бюджетът по приема е в размер на 2 933 700 лв., а одобрената безвъзмездна финансова помощ по проектите е 1 876 229,63 лв., колкото е и цялата заявена от кандидатите сума.

    Целите на процедурите са осигуряването на възможност на БАБХ и НДНИВМИ за инвестиции, свързани с превантивни дейности за засилване на контрола, повишаване на капацитета и оптимизиране на времето за реакция, което ще ограничи риска от възникване на усложнени епизоотични ситуация в бъдеще. Реализирането на специфични инвестиции от страна на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ ще позволи да се подобри работата на противоградовата защита в страната и ранното предупреждение за опасни неблагоприятни метеорологични явления.

   По процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 за проектни предложения, подадени от кандидати земеделски производители, приключи оценката за административно съответствие и допустимост. От 15 ноември 2021 г. започва следващият етап - „Техническа и финансова оценка“, като всички проектни предложения са допуснати до него.

    Предстои да бъдат сключени договорите за безвъзмездна финансова помощ с кандидатите, които са преминали успешно и втория етап.

 

                  12 ноември 2021 г.                                  ДФ „Земеделие“ - РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4