Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Проекти по 121 мярка на ПРСР за модернизация на птицефермите и за подобряване на качеството на млякото ще бъдат предварително кредитирани

      Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” прие на вчерашното си заседание решение за кредитиране и предоставяне на допълнителна държавна помощ на лица с одобрени проекти и сключени договори за отпускане на финансова помощ по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР. Решението важи за инвестиции, свързани с постигане на минималните изисквания за защита и хуманно отношение към кокошки-носачки и постигане на качество при производство и съхранение на сурово мляко.
 
      Земеделските производители, кандидатстващи с проекти по мярка 121 в тези две направления, ще имат право на увеличен размер на субсидията по мярката под формата на държавна помощ. Допълнително предоставяната помощ ще бъде между 5 и 25 % в зависимост от вида на инвестициите, местоположението на животновъдните обекти и дали кандидатите отговарят на условията за млади фермери. Чрез тази допълнителна помощ се предвижда общият размер на субсидията да достигне до 60% от одобрените инвестиционни разходи, а за кандидатите в необлагодетелстваните райони - до 75%.
 
      Приемът на проекти ще се осъществява в периода 14 март - 3 април 2011 г. По мярката ще бъдат подпомагани ферми за производство на краве мляко от ІІ-ра и ІІІ-та група и птицеферми с неуголемени клетки за кокошки носачки.
За реализация на инвестициите си земеделските производители могат за кандидатстват за пряк кредит от ДФ „Земеделие” при 6-процентна годишна лихва. Ако кредитът се отпуска от търговска банка, която е рефинансирана от фонда, тогава начислената годишна лихва ще бъде 9%. Срокът за погасяване на кредита е до 60 месеца при 24 месеца гратисен период - за главницата. Кандидатстването за тези заеми може да се осъществява едновременно с подаването на проекта по мярка 121 или в срок до 3 месеца от одобрението на проекта по мярката. След реализация на проекта получената субсидия ще се използва за намаляване на дълга по предоставения кредит.
 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

88 343 379 лв

May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3