Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Започва приемът по програма „Пчеларство

            Документи по мерки А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” и Е „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти” ще се приемат от 20 декември 2011. По мерките B „Борба срещу вароатозата”, С „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и D „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността”  – от 16 януари 2012. Приемът ще продължи до изчерпване на бюджета.
        По мерките А и Е могат да кандидатстват браншови пчеларски организации, асоциации и сдружения на пчелари, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел. За кандидатстване се допускат и висши учебни заведения, в които се преподава дисциплината „пчеларство” или „пчелна патология”; научни асоциации по пчеларство и пчеларски сдружения, регистрирани по реда на закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), както и научноизследователски институти, в които се извършват изследвания в областта на пчеларството. При подаване на заявление в РА кандидатите по мярка Е следва да представят становища за одобрение, издадени от комисия от експерти в научната област, извършила оценка на проектите.Комисията се създава със заповед на министъра на земеделието и храните.
        По мерки B, C и D заявления могат да подават физически, юридически лица или сдружения на пчелари, регистрирани като земеделски производители, пчелари-проверители, които имат необходимата квалификация за извършване на пролетни профилактични прегледи.
         Във връзка с промените в Наредба №8 от 2008 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 121 „Модернизиране за земеделските стопанства”, ДФ „Земеделие” информира, че по сектор 1 на Мярка D от програма „Пчеларство” 2011-2013 са допустими кандидати, които притежават до 150 пчелни семейства.
        Бюджетът по Мярка А е на стойност 401 463 лева. Разпределението на субсидиите по дейности е както следва: за подготовка на обучители – 113 457 лева; прилагане, отпечатване и разпространение на ръководство за добрите пчеларски практики – 122 184 лева; популяризиране на биологични пчелни продукти – 34 910 лева; популяризиране на пчелните продукти – 130 912 лева.
         Предвидената финансова помощ по Мярка B е в размер на 654 559 лева. От нея, 305 461 лева ще покриват разходи за осъществяване на ветеринарен контрол и оказване на помощ от пчелари-проверители. Останалите 349 098 са предвидени за закупуване на препарати в борбата срещу вароатозата, одобрени съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.
         Мярка С ще изплаща субсидии на стойност 130 912 лева.
         Най-голям е бюджетът по Мярка D, а именно 5 149 199 лева. За закупуване на нови кошери са отредени 3 141 884 лева. Други разходи, които ще се финансират по мярката, са за поддържане или увеличаване на броя на пчелните семейства – до 1 745 491 лева, и за покупка и подмяна на пчелни-майки – до 261 824 лева.
         Мярка Е разполага с бюджет от 196 368 лева, разпределен по три теми.
         Необходимите за кандидатстване документи ще бъдат публикувани интернет страницата на ДФЗ, в менюто „Селскостопански пазарни механизми”.
 
 
 
19декември 2011 г.                           ДФ „Земеделие” –
                                                         Разплащателна агенция
 
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2