Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Договорените количества хранителни продукти по програмата за благотворителност в общия пакет за 2012 г. са на стойност с над 6 млн. лв. по-ниска от средните пазарни цени на едро    За пета поредна година Държавен фонд „Земеделие”, съвместно с Български червен кръст осъществява програма „Разпределяне на храни от интервенционните запаси за социално слаби лица”, в която ще се раздават безплатно различни видове хранителни продукти на най нуждаещите се лица. За изпълнението на План 2012 с Регламент (ЕС) 562/2011 на България бе определен бюджет в размер на 4 183 873 евро, отпуснат под формата на 39 150,874 тона интервенционен ечемик от Великобритания и Финландия. В последствие с Регламент (ЕС) № 208/2012, общият бюджет на България за план 2012 г. беше увеличен на 21 439 336 евро, като към стойността на интервенционното зърно са добавени и 14 004 438 евро, с които да се набавят хранителни продукти от пазара. Отуснатият от ЕС бюджет за 2012г. е увеличен близо 3 пъти спрямо бюджета за 2011г.
     Всяка година в качеството си на възложител, ДФЗ-РА провежда обществена поръчка за доставка на необходимите хранителни продукти до складовете на благотворителната организация, която е заявила, че ще участва в изпълнението на съответния годишен план. Техническата спецификация за продуктите, обект на поръчката, се базират на БДС стандарти, с цел гарантиране на необходимото качество на раздаваните продукти и безпристрастното и обективно провеждане на обществената поръчка.
     Категориите на лицата, които могат да получат европейска помощ под формата на безплатни хранителни продукти са определени в Наредба № 18 от 22 октомври 2007 г., издадена от министрите на земеделието и храните, на труда и социалната политика и на здравеопазването. Агенция за социално подпомагане изготвя актуални списъци на допустимите за подпомагане нуждаещи се лица и ги предоставя на БЧК и на ДФ „Земеделие”. За 2012 г. на базата на тези списъци продуктите ще се раздават в пунктове на БЧК (на територията на цялата страна) на над 308 000 крайно нуждаещи се лица
     Във връзка с предходното през 2012 г. ДФ „Земеделие” организира общо три обществени поръчки, включващи общо 15 обособени позиции (т.е. 15 хранителни продукта), а именно: брашно, ориз, спагети, нишесте, обикновени бисквити, обикновени вафли, макарони (I-ва обществена поръчка), захар, слънчогледово олио, боб, леща, едноплодов конфитюр, картофено пюре на прах (II-ра обществена поръчка), инстантно кафе от цикория и пчелен мед – полифлоров (III-та обществена поръчка).
     За всички обществени поръчки е прилагана открита тръжна процедура. При всички обществени поръчки критерият за подбор на изпълнители е бил най-ниска предлагана цена (т.е. най-голямо предлагано количество хранителни продукти за нуждаещите се лица срещу изплащаната от ЕС чрез ДФ „Земеделие” насрещна престация под формата на интервенционно зърно/за първата обществена поръчка/ или паричен еквивалент /за втората и третата обществени поръчки). Документациите по обществените поръчки бяха представени за предварителен контрол относно спазването изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) на Агенцията за обществени поръчки (АОП). Обществените поръчки са проведени при стриктно спазване на приложимото европейско и национално законодателство и в частност ЗОП.
     Изборът на хранителните продукти, предмет на обществените поръчки е осъществен на следния принцип:
При съобразяване с приложимото европейско законодателство, благотворителната организация, след проведено допитване за предпочитания сред най-нуждаещите се лица е предложила конкретните продукти на ДФ „Земеделие” – разплащателна агенция. По отношение на продуктите от първата обществена поръчка е взето предвид изискването на европейското законодателство към този момент, същите да са на зърнена основа. Впоследствие, след изменение на европейското законодателство и отпадането на изискването хранителните продукти да са на зърнена основа, при провеждането на втората и третата поръчки са включени и продукти, които не са на зърнена основа.
     Осъществяването на плана за благотворителност съгласно приложимото законодателство подлежи на няколко нива на контрол.
     На първо място по отношение на законосъобразността при провеждането на самите обществени поръчки: предварителен контрол от страна на АОП и последващ контрол, от страна на КЗК. Последващ контрол по отношение на този аспект се осъществява и от Сметната палата, както и от Европейската комисия.
     Качеството на продуктите се контролира също на няколко нива. На първо място това са завишените изисквания (по БДС) към продуктите, заложени в техническите спецификации към документацията за участие в тръжната процедура, които при провеждането на процедурата се удостоверяват с анализи от акредитирани лаборатории за всички показатели от техническата спецификация на съответния хранителен продукт. На второ място, при доставянето на хранителните продукти до областните складове на благотворителната организация, същите подлежат на контрол от страна на БАБХ и контролните органи на ДФ”Земеделие”, както и от страна на представители на Европейската комисия и външна одитираща организация.
     Качественото изпълнение на доставките от страна на избраните за изпълнители доставчици се обезпечава с безусловни и неотменими банкови гаранции на стойност 113% от стойността на всяка обособена позиция (110% съгласно изискванията на европейското законодателство и 3% съгласно изискванията на ЗОП). Представянето на такива гаранции е абсолютно условие за сключване на договори с избраните за изпълнители участници в процедурите.
     Цялостното администриране на плана за благотворителност на ЕК от страна на ДФ „Земеделие” се осъществява при спазването на стриктни процедурни правила и подлежи на контрол и одит от страна на Сметната палата, ЕК, външни и вътрешни одитори.  
 
 

Първа обществена поръчка
 
 
договорени цени
в лева на кг /без ДДС/
брашно
0,49
ориз
0,7
спагети
1,02
нишесте
4,79
бисквити
2,76
вафли
5,99
макарони
1
Втора обществена поръчка
 
захар
1,93
олио
2,72
боб
1,96
леща
1,4
конфитюр
3,07
карт. Пюре
6,88
Трета обществена поръчка
 
кафе
19,44
мед
5,49

 
 
В приложената по-долу справка са упоменати избраните за изпълнители доставчици на хранителни продукти по обособени позиции

Първа обществена поръчка

 

брашно

"Валпарего" ЕООД

ориз

"ВИ ЕМ ПИ" ЕООД

спагети

"Спанос" СА

нишесте

ЕТ "Фантастика 95 - Георги Цанков"

обикновени вафли

ЕТ "Фантастика 95 - Георги Цанков"

обикновени бисквити

ЕТ "Фантастика 95 - Георги Цанков"

макарони

"Валпарего" ЕООД

Втора обществена поръчка

 

захар

ЕТ "Фантастика 95 - Георги Цанков"

олио

ЕТ "Фантастика 95 - Георги Цанков"

боб

ЕТ "Фантастика 95 - Георги Цанков"

леща

ЕТ "Фантастика 95 - Георги Цанков"

конфитюр

ЕТ "Фантастика 95 - Георги Цанков"

картофено пюре

"ЧЕХ-ЙОСИФ НОВОСАД" ООД

Трета обществена поръчка

 

кафе инст. с екстракт

от цикория

ЕТ "Фантастика 95 - Георги Цанков"

пчелен мед

"ПАНДА -И.П." ЕООД

 
 
Общият бюджет за плана за благотворителност за 2012 г. съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 562/2011 на Комисията, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 208/2012 на Комисията възлиза на 41 931 072.91 лв., като в т.ч се включват следните стойности:
-         Стойност на интервенционно зърно от I-ва обществена поръчка: 7 756 225.46 лв.
-         Бюджет отпуснат за закупуване на продукти от пазара за II-ра обществена поръчка : 27 389 879 лв.
-         Бюджет отпуснат за закупуване на продукти от пазара за III-та обществена поръчка: 4 224 584 лв.
-         Допустима, съгласно европейското законодателство, сума за възстановяване на транспортни разходи на доставчиците по трите обществени поръчки: 93 032 лв.
-         Допустима, съгласно европейското законодателство, сума за възстановяване на транспортни, складови и административни разходи на благотворителната организация: 2 466 061.80 лв.
 
Бюджетът, предназначен за закупуване на хранителни продукти е в размер на 39 371 979.11 лв.
(41 931 072.91 – 93 032 – 2 466 061.80 = 39 371 979.11 лв.)  
 
Брой на бенефициентите (нуждаещи се лица получатели на продукти): 308 000 души
Количество хранителни продукти в потребителската кошница за един бенефициент: 69 кг.
(от които 12 кг. за първо раздаване и 57 кг. за второ раздаване)
 
Средна стойност на килограм продукт в потребителската кошница: 1,85лв.
 

Анализът на ДФ „Земеделие” показва, че договорените количества хранителни продукти по програмата за благотворителност в общия пакет за 2012 г. са на стойност с над 6 000 000 лв. по-ниска от средните пазарни цени на едро.

 
July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
29 юли 2022 г.
Приключва прием на заявления по Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция