Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Започва новият прием по пчеларската програма

 

        От 27 ноември 2012г. ДФ „Земеделие” ще приема заявления за подпомагане по мерките на Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013г. Кандидатите могат да подават документи в Централното управление (ЦУ) на ДФЗ – отдел „Месо и пчеларство” или в областните дирекции на фонда – по местожителство за физическите лица и по адрес на седалището за юридическите лица. Заявления по Мярка А, Дейност 3 „Популяризиране на българските пчелни продукти в това число и произведени по биологичен начин” ще се приемат в ЦУ на ДФЗ – отдел „Промоционални програми”. Необходимите документи ще бъдат публикувани на интернет страницата на фонд „Земеделие”, www.dfz.bg, в раздел „Селскостопански пазарни механизми” – „Месо и пчеларство” – „Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013г.”.
         Приемът ще продължи до 15 януари 2013 или до изчерпване на финансовия ресурс по съответната мярка и сектор. Предвиденият бюджет за 2013 е над 6.3 милиона лева.
         По мерки А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” и Е „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти” кандидати могат да бъдат браншови пчеларски организации, асоциации и сдружения на пчелари, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел. Допустими за участие са още висшите учебни заведения, в които се преподават дисциплините „пчеларство” или „пчелна патология”; научни асоциации по пчеларство и пчеларски сдружения, регистрирани по реда на закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), както и научноизследователски институти, в които се извършват изследвания в областта на пчеларството.
         По мерките B „Борба срещу вароатозата”, С „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и D „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността” заявления за подпомагане могат да подават физически, юридически лица или сдружения на пчелари, регистрирани като земеделски производители. Могат да кандидатстват и пчелари-проверители, които имат необходимата квалификация за извършване на пролетни профилактични прегледи. Субсидии от Мярка D, Сектор 1 „Закупуване на нови кошери” получават пчелари, които притежават до 150 пчелни семейства. Наличните кошери в пчелините на кандидатите трябва да бъдат маркирани по реда на Наредба 27 от 10.07.2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства.
       Предвиденият за 2013г. финансов ресурс по програмата е разпределен както следва:
         Бюджетът по Мярка А, Дейност I, Сектор 2 „Обучение на обучаващи” е в размер на 113 456 лева. За същата мярка по Дейност III, Сектор 1 „Популяризиране на биологични пчелни продукти” са разпределени 36 302 лева за проектиране и изработка на информационни материали, както и организиране и провеждане на ежегоден празник на биологичното пчеларство с базар за биологични пчелни продукти. Бюджетът по Мярка А, Дейност III, Сектор 2 „Популяризиране на пчелните продукти” е в размер на 136 131 лева – за организиране и провеждане на национално ниво на ежегодна седмица на българските пчелни продукти, участия в международни изложения, отпечатване на информационни материали и др.
Предвидената финансова помощ по Мярка B възлиза на 780 657лева. От нея, 700 657 леваса разпределени за купуване на препарати в борбата срещу вароатозата, одобрени съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. Останалите 80 000лева ще покриват разходи за осъществяване на ветеринарен контрол и оказване на помощ от пчелари-проверители
Мярка С ще изплаща субсидии на обща стойност 22 674лева за лабораторен анализ на пчелния мед.
         Най-голям е бюджетът по Мярка D, а именно 5 254 507лева. За закупуване на нови кошери са отредени 3 267 157лева. Други разходи, които мярката ще финансира, са за поддържане или увеличаване на броя на пчелните семейства – до 1 615 087 лв., и за покупка и подмяна на пчелни-майки – до 372 263лева.
         Мярка Е разполага с бюджет от 158 820 лева, разпределен в три теми.
 
    
 
20 ноември 2012 г.                           ДФ „Земеделие” –
                                                         Разплащателна агенция
 
July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
29 юли 2022 г.
Приключва прием на заявления по Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция