Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Изкупвачите на мляко подновяват банковите си гаранции до 31 октомври 

    Всички одобрени изкупвачи на мляко трябва да подновят банковите си гаранции, като депозират техните оригинали за квотната 2013/2014 г в полза на фонд „Земеделие” до 31 октомври. Документите се приемат на адрес: София 1618, ул. „Гусла” № 3 (отдел „Мляко”).
    Размерът на банковата гаранция на вече одобрени изкупвачи бе определен от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ с Решение № 03-РД/2513 от 25.09.2013 г. по методика, която включва изкупеното количество мляко през предходния квотен период 2012/2013 г. въз основа на годишните декларации, подадени съгласно чл. 46, ал. 1 от Наредба № 23. Изкупвачите, които са декларирали до 250 000 кг сурово краве мляко, трябва да предоставят банкова гаранция в размер на 6804 лв.          За декларирани количества от 250 001 кг. до 1 000 000 кг сумата е  13 608 лв. Заявилите  над 1 000 000 кг трябва да предоставят гаранция от 21 772 лв.
   Образецът на банковата гаранция е публикуван на www.dfz.bg/Секция „Селскостопански пазарни механизми/в менюто „Мляко”/Млечни квоти/Одобрени изкупвачи на мляко.
   Всички изкупвачи, които кандидатстват за одобрение пред Министерството на земеделието и храните, трябва да депозират банкова гаранция в максимален размер, а именно 21 772 лв., в полза на фонд „Земеделие”.
 
1 октомври 2013 г.                          ДФ „Земеделие” –

                                               Разплащателна агенция

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
6 януари 2023 г.
Краен срок за кандидатстване по BG06RDNP001-6.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.
31 януари 2023 г.
Kраен срок за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.